Åtal väcks mot fem personer i HQ:s tidigare ledning

Idag lämnades stämningsansökan in vid Stockholms tingsrätt mot fem tidigare ledande nyckelpersoner i HQ Bank AB samt HQ AB. Åtalspunkterna rör för fyra av dem grovt svindleri. För tre av dem grovt bokföringsbrott samt för en av dem medhjälp till grovt svindleri. Chefsåklagaren yrkar även på näringsförbud samt yrkande om förbud att lämna ekonomiskt biträde. 

Ekobrottsmyndigheten har utrett de misstankar om ekonomisk brottslighet som uppstod i samband med att HQ för fyra år sedan förlorade sitt banktillstånd.

Chefsåklagaren menar att de fem åtalade nyckelpersonerna har brutit mot internationell redovisningsstandard:

De åtalade är Stefan Dahlbo som var ordförande i HQ bank och ledamot i HQ AB:s styrelse. Mikael König som var vd i HQ AB och HQ bank och ledamot i HQ banks styrelse. Kurt Lönnström som var ledamot i HQ AB:s och HQ banks styrelse och ordförande i bolagets revisionsutskott. Mats Qviberg som var ordförande i HQ AB samt Johan Dyrefors som var revisor i HQ AB och HQ bank.

Stefan Dahlbo, Mikael König, Kurt Lönnström samt Mats Qviberg åtalas för grovt svindleri i två fall. Åklagaren hänvisar i åtalet till att de ”tillsammans och i samförstånd uppsåtligen eller av grov oaktsamhet offentliggjort eller eljest bland allmänheten eller företagets intressenter spridit vilseledande uppgifter ägnade att påverka bedömandet av företaget i ekonomiskt hänseende och därigenom medföra skada genom att i årsredovisningen avseende HQ AB räkenskapsåret 2009”.

Det rör sig bland annat om att man ska ha redovisat ett felaktigt resultat i tradingen i HQ Bank.

Johan Dyrefors åtalas för medhjälp till grovt svindleri. Åklagaren menar att han känt till bristerna.

Stefan Dahlbo, Mikael König samt Kurt Lönnström åtalas även för grovt bokföringsbrott.

Chefsåklagaren Martin Tidén yrkar även på näringsförbud för Stefan Dahlbo, Mikael König, Kurt Lönnström och Mats Qviberg samt yrkande om förbud att lämna ekonomiskt biträde.

– Jag väcker idag åtal mot tre personer från HQ bank AB, en person från HQ AB samt mot revisorn för de båda bolagen. Brotten är att bedöma som grova då de vilseledande uppgifterna varit ägnade att medföra ekonomisk skada till betydande belopp för den allmänhet som förvärvat eller skulle komma att förvärva aktier i HQ AB, säger chefsåklagare Martin Tidén vid finansmarknadskammaren på Ekobrottsmyndigheten.

HQ Bank bedrev i vinstsyfte bland annat egenhandel med optioner. Denna handel skulle ha redovisats enligt den internationella redovisningsstandarden IAS 39 samt bokföringslagen. Regelverket IAS 39 är en internationell redovisningsstandard som förutsätter olika val och bedömningar, vilka faller på ett företagets ledning att göra.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements