Vargjakten stoppad

VargDet var meningen att det skulle bli licensjakt på varg i år. I Värmland och Örebro län. Så ser det inte ut att bli. Förvaltningsrätten i Karlstad har nämligen beslutat att de beslut Länsstyrelserna i Värmlands och Örebro läns tagit om licensjakt efter varg tills vidare inte får verkställas. Detta innebär att licensjakten inte får påbörjas som planerat den 9 januari 2015.

De aktuella besluten från länsstyrelserna är fattade enligt reglerna i jaktförordningen. Denna förordning anger att sådana beslut endast får överklagas till Naturvårdsverket. Föreningen Nordulv har överklagat länsstyrelsernas beslut till Naturvårdsverket, som i stort har avslagit överklagandet. Föreningen har härefter, med åberopande av bl.a. EU-rätten, överklagat Naturvårdsverkets beslut till förvaltningsrätten.

Förvaltningsrätten gjorde bedömningen att det är tveksamt om jaktförordningens överklagandeförbud är förenligt med EU-rätten, och har därför prövat föreningens begäran om att licensjakten inte får påbörjas som planerat. Förvaltningsrätten kom fram till att länsstyrelsernas beslut tills vidare inte får verkställas. I sin bedömning har förvaltningsrätten bl.a. tagit hänsyn till att frågan om licensjakten ska få genomföras är oviss och att konsekvenserna av ett genomförande av länsstyrelsernas beslut inte går att återställa om förvaltningsrätten senare skulle anse att besluten har varit felaktiga.

Parterna i målet kan överklaga förvaltningsrättens beslut till Kammarrätten i Göteborg.

Förvaltningsrätten kommer senare att ta ställning till om länsstyrelsernas beslut ska ändras eller inte och i det sammanhanget även ta ställning till om ett förhandsavgörande från EU-domstolen ska begäras.

Jägarna är förstås missnöjda med beslutet, tycker det är oansvarigt och kommer försent, bara en dag innan jakten var tänkt att börja. Problemet med deras inställning är dock att den är svårförståelig och backas upp av en mängd floksler på nyspråk där det sagd inte motsvarar det tyckta. Om besluten om licensjakt på varg tog i enlighet med vetenskapliga bedömningar och råd på samma sätt som gör med andra djur och fisk hade säkert nästan all accepterat licensjakten. Men så görs inte. Dessutom är den ordning som den tidigare borgerliga regeringen införst sannolikt inte förenlig med EU-rätten och dessutom inte rättsäker då beslut från en myndighet, Naturvårdsverket, inte går att överklaga.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements