Storbankerna som springer kriminellas ärenden

Två av Sverige stora affärsbanker har fått allvarlig kritik för att de inte vet om de tvättar pengar åt kriminella eller inte. De har ingen som helst eller mycket dålig koll och därmed är det troliga att de faktiskt hjälper kriminella att tvätta stora summor pengar varje år.  De två bankerna, Nordea och Handelsbanken, har också dömts till höga straffavgifter.

Varje år tvättas det över 100 miljarder kronor i Sverige. Att banker gör vad de kan för att hindra kriminella från att tvätta vinster från brott eller organisationer och personer från att finansiera terrorism är oerhört viktigt för att motverka ett samhällsproblem. Bankerna ska bedöma hur stor risken för penningtvätt och finansiering av terrorism är i hela verksamheten samt bedöma riskerna kopplade till varje kund. Där risken bedöms som hög ska bankerna sätta in extra kontroller av både kunderna och deras transaktioner.

Nordea har under flera år inte följt penningtvättsreglerna. Banken har inte bedömt riskerna hos olika kundgrupper och i vissa fall inte vetat om att de har högriskkunder överhuvudtaget. Nordea har därmed inte satt in den typen av extra kontroller av dessa kunder eller deras transaktioner som reglerna kräver.

Banken har samtidigt inte gjort några grundläggande kontroller av de här kunderna eller följt upp informationen överhuvudtaget. Bankens automatiska system för att kontrollera transaktioner har dessutom varit extremt undermåligt.

Sammantaget har Nordea i flera år saknat ett effektivt system för att upptäcka och motverka penningtvätt. Det innebär att om personer har velat tvätta pengar eller finansiera terrorism har de med stor sannolikhet kunnat göra det utan att Nordea haft möjlighet att upptäcka det. Det är mycket allvarligt.

Så sent som 2013 fick Nordea en anmärkning och en hög straffavgift för att ha brutit mot penningtvättsreglerna och EU:s sanktionsförordningar. Det beslutet gällde andra brister än de som nu uppmärksammats men bekräftar ändå bilden av en bank som har haft problem med att följa penningtvättsregelverket. FI ger nu Nordea en varning med den högsta möjliga straffavgiften på 50 miljoner krono

Handelsbanken har för sin del brutit mot penningtvättsreglerna på flera områden. Banken har inte bedömt risken hos alla sina kunder. Banken har därmed inte vetat om vilka kunder som utsätter banken för högre risk än andra och har därmed inte satt in den typen av extra kontroller av dem eller deras transaktioner som reglerna kräver.

Banken har samtidigt inte gjort tillräckligt med grundläggande kontroller av kunderna och deras affärsförhållanden. Till exempel saknas det information om hur kunderna vill använda bankens tjänster och produkter i nästan alla fall som FI har granskat. Handelsbanken har inte heller följt upp och uppdaterat informationen om kunderna och deras automatiska system för att granska transaktioner har dessutom varit bristfälligt.

Bristerna är betydande och innebär att Handelsbanken löpt stor risk att utnyttjas av personer för att tvätta pengar eller finansiera terrorism.

Handelsbanken får därför en anmärkning och ska betala en straffavgift på 35 miljoner kronor.

Handelsbanken är en bank som saknar stor utomstående ägare, personalen är största ägare, och banken styrs av en grupp direktörer som utser varandra och sina efterträdare även om det varit lite ändringar under senare tid. Även i Nordea saknas egentligen en stark ägare, visserligen är det finska försäkringsbolaget Sampo dominerande ägare, men detta bolag har  i sin tur ingen dominerande eller kontrollerande ägare även om svenska staten och finsak staten länge varit de stora ägarna. Nordea är dock  i mångt och mycket en diktatur där direktören Björn Wahlroos länge styrt som han vill.

Svensson/Finansinspektionen

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements