Seko sjöfolk positiva till förslaget om tonnageskatt

Samtliga instanser som har yttrat sig över utredningen kring införande av tonnageskatt inom den svenska sjöfarten är positiva till ett införande av det tonnageskattesystem som regeringen föreslår. Så är även Seko, som dessutom understryker vikten av att det införs snarast.

– Det är glädjande, men kanske inte så överraskande att de allra flesta ser fördelarna med en tonnageskatt. Med den kommer vi kunna fortsätta ha en sjöfart som ger möjlighet till klimatomställning av transportsystemet, fler jobb och också ökad tillväxt. Nu är det viktigt att beslutsprocessen går snabbt. Tonnageskatten måste införas nu med en gång så att inte ännu fler fartyg flaggas ut, säger Seko sjöfolks ordförande Kenny Reinhold.

Sekos synpunkter på utredningen är gemensamma med övriga sjöfartsnäringens parter, Svensk sjöfart (tidigare redareföreningen) och Sjöbefälsföreningen. Seko välkomnar utredningens förslag till tonnageskattesystem, då det kommer att skapa fler jobb inom hela den maritima näringen, bidra till svensk ekonomisk tillväxt. Förbundet menar också att det är en klimatsmart infrastruktursatsning. Samtidigt understryker Seko vikten av att tonnageskatten införs snarast och uppmärksammar ansvariga beslutsfattare på att systemet finansierar sig självt, då det kommer att medföra väsentliga skatteintäkter som väl överstiger finansieringskostnaden för införandet av systemet. Den föreslagna reduceringen av sjöfartsstödet är alltså inte nödvändig och skulle dessutom motverka syftet med att införa tonnageskatt: Att stärka den svenska sjöfartens konkurrenskraft.

– Att snabbt införa tonnageskatten ger förutsättningar för en konkurrenskraftig sjöfart som kommer att skapa fler jobb, ökad tillväxt och kommer öka Sveriges möjligheter att nå klimatmålen. Systemet kommer att finansiera sig självt, att minska sjöfartsstödet behövs inte, säger Kenny Reinhold.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements