Gruvbrytningstillstånd till bluffbolag och finansiella härdsmältor

Var femte bolag som fått tillstånd att öppna gruvor de senaste tre åren var hårt finansiellt pressat. Två företag var under brottsutredning. Naturskyddsföreningen vill att regeringen agerar mot detta oskick:

– Minerallagstiftningen och dess tillämpning är full av hål och måste ses över snarast. Kraven på ekonomiska säkerheter måste skärpas väsentligt. Idag är det skattebetalarna som får stå för städnotan om ett gruvbolag går i konkurs och lämnar efter sig en förstörd miljö, säger Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen.

– Effekterna av de grava brister som avslöjats syns tydligt vid exempelvis den stängda Blaikengruvan i Lappland, där två gruvbolag gått i konkurs. Notan för saneringen kan sluta på över 200 miljoner, säger Jonas Rudberg, sakkunnig gruvor och skog på Naturskyddsföreningen.

Tidningen Sveriges Natur har gått igenom samtliga tillstånd som beviljats för att leta eller bearbeta mineraler i Sverige de senaste tre åren. Resultatet är nedslående:

  • Ingen kontrollerar gruvbolagen. Enligt minerallagen ska den som tidigare visat sig olämplig att bedriva undersökning inte få undersökningstillstånd i Sverige. Men i praktiken görs ingen lämplighetsprövning av bolagen, varken av Bergsstaten eller av Miljödomstolen. Inte ens en årsredovisning behöver skickas in.

  •  Bolag på randen till konkurs kan få tillstånd. Om bolagen hade kollats upp borde varningsklockor ha ringt i åtskilliga fall. Bland de bolag som beviljats tillstånd att bryta och bearbeta mineraler hade två av tio en soliditet på under en procent.

  •  Två bolag under brottsutredning fick tillstånd. Exempelvis utreddes Nickel Mountain av Ekobrottsmyndigheten och beviljades samtidigt bearbetningskoncession.

  •  Många bolag saknar filial i Sverige. Många utländska gruvbolag saknar filialer i Sverige. Trots att detta är något som krävs av skatteskäl följer ingen myndighet upp att filialerna finns, i praktiken räcker en postlåda.

Det är inte rimligt att företag som utreds för brott som Dragon Mining, företag som är välkända fiffelbolag och utreds i en stor finanshärva som IGE Resources (Nickel Mountain) och företag som inte har en rimlig finansiell bas som exempelvis Avalon Minerals, Lappland Goldminers och Northland Resources tillåts öppna gruvor. Såväl Dragon Mining som IGE Reources kan också ha kopplingar till kränkningar av mänskliga rättigheter i andra länder som Eritrea och Kongo-Kinshasa.

Men idag görs inga undersökningar av ett företags ekonomiska situation när tillstånd för gruvbrytning utfärdas. Inte heller undersöks om bolaget är inblandat i brottsliga affärer eller kränkningar av mänskliga rättigheter. Den viktiga frågan för Bergsstaten när de tar ställning till en ansökan om brytningstillstånd är om det överhuvudtaget finns brytvärd malm.

Rönnbäcken

Det tilltänkta gruvområdet i Rönnbäcken

Läs mer om IGE Resources och den fiffelhärva bolaget är inblandat i:

Mer om gruvboomen och gruvbolagen:

Lite om Northland:

Om minerallagstiftningen etc:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements