Sjöfart – miljövänliga transporter

Sjöfarten är energimässigt det effektivaste transportmedlet. Mest transporterat gods i förhållande till mängden förbrukad energi. Trots det släpper förstås sjöfarten ut en del då de använder fossila bränslen för framdrivningen. Inte minst svavel där sjöfarten står för en betydande del av utsläppen. Men det blir bättre och bättre.Vad det gäller koldioxidutsläpp som påverkar klimatet står sjöfarten för en begränsad del av utsläppen, endast 3%. Sjöfarten som alltså är ett klimatvänligt transportsätt och i jämförelse med vägtransporter också miljövänligt kan också bli det miljövänligaste sättet att transportera varor.

Den 1 januari 2015 skärptes kraven på svavelinnehåll i bränsle i Östersjön och Nordsjön. Sjöfarten i Sveriges del av världen tog därmed ett steg i rätt riktning för att förbättra miljö och hälsa. Svavelutsläppen har minskat med 80%. Därutöver har många svenska rederier gått längre än vad reglerna kräver och har i flera fall gått över till alternativa bränslen såsom flytande naturgas (LNG) och metanol och därigenom reducerat luftemissionerna ytterligare. Svavelutsläppen från dessa fartyg är nära noll. Utsläpp av partiklar och kväveoxider är försumbara.

Sverige och svensk sjöfart leder utvecklingen inom många områden för att reducera miljöpåverkan, till exempel med giftfria bottenfärger och användandet av katalysatorer som reducerar kväveoxidutsläppen med mer än 95 procent. Dessutom ligger svenska redare i absoluta framkant när det gäller att utveckla och prova olika alternativa bränslen samt att bygga infrastruktur för detta. Svenska rederier har historiskt haft en mycket hög innovationsförmåga som väsentligt bidragit till utveckling av nya sjötransportsystem och fartygssystem.

Sjöfart är det mest klimatsmarta och hållbara alternativet för långväga transporter. Det behövs mer sjöfart framöver – inte mindre.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements