Polisen klarar inte av IT-relaterad brottslighet

Den it-relaterade brottsligheten ökar kraftigt och är en svår utmaning för rättsväsendet. En granskning från Riksrevisionen visar att polis och åklagare inte har beredskap och förmåga att effektivt handlägga och utreda denna typ av brottslighet. Förändrade arbetssätt och utbildning krävs för att fler it-relaterade brott ska kunna klaras upp.

Granskningen omfattar tre brottskategorier: it-bedrägerier, internetrelaterat barnpornografibrott och attacker mot infrastruktur, vilka kan illustrera den it-relaterade brottsligheten i stort. Förutom polisen har också åklagarmyndigheten och regeringen granskats.

Många människor, myndigheter och företag drabbas av den växande IT-brottsligheten på en rad olika sätt. Samtidigt har personuppklaringen för all brottslighet under perioden sjunkit från 18 till 15 procent, vilket är den lägsta nivån hittills. Personuppklaringen för de granskade it-relaterade brotten ligger konstant lägre och var 7 procent år 2014.

It-relaterade brott är ofta komplicerade att utreda eftersom det bland annat är svårt att säkra digital bevisning och internet gör det möjligt att begå brott anonymt. Trots detta är det Riksrevisionens bedömning att det går att klara upp fler brott med förändrade och utvecklade arbetssätt. Polis och åklagare måste till exempel komma igång snabbare med utredningar för att säkerställa att digitala bevis inte hinner försvinna. Riksrevisionen konstaterar också att Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten har uppmärksammat den it-relaterade brottsligheten sent. Först år 2013 började området lyftas fram mer i styrdokument och strategier.

Granskningen visar vidare att myndigheterna inte har säkerställt kompetensförsörjningen för att kunna handlägga och utreda it-relaterade brott. Både poliser och åklagare behöver mer utbildning. Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten bör se över behovet och utöka utbudet av utbildningar inom it-området.

– Allt fler människor drabbas idag av den växande it-relaterade brottsligheten. Det är viktigt för förtroendet för rättsväsendet att polis och åklagare förmår utreda dessa brott på ett effektivt sätt. Myndigheterna behöver därför utveckla sitt sätt att arbeta och utöka utbildningen inom it-området, säger riksrevisor Margareta Åberg.

En ökad grad av specialisering i utredningarna kan också bidra till förbättringar. Granskningen visar att en större andel av de personuppklarade förundersökningarna har utretts vid specialiserade enheter, till exempel har personuppklarade bedrägeriärenden utretts vid bedrägerienheter.

Om inte bristerna åtgärdas är risken att it-relaterade brott inte hanteras likvärdigt och enhetligt och att det i högre grad blir personberoende hur ett ärende utreds. Några typer av dataintrång och bedrägerier som sker via internet utreds i stort sett inte alls idag.

Polisen tycks inte dela Riksrevisionen uppfattning om att de inte klarar av IT-brottsligheten även om de också säger att de tar till sig av Riksrevisionens kritik.

– Det har funnits en politisk vilja att förändra lagstiftningen och en uttalad prioritering från polisens ledning. Det ger goda resultat, säger Anders Ahlqvist, verksamhetsspecialist vid polisens nationella It-brottscentrum.

I rapporten kritiseras också polisen för att inte ha nationella riktlinjer och metodstöd för hur It-relaterade brott ska utredas.

– Vi välkomnar rapporten och tar till oss de synpunkter som Riksrevisionen för fram. It-relaterad brottslighet är ett växande problem och antalet brott ökar kraftigt. Detta medför utmaningar för svensk polis och rättsväsendet i stort, säger Anders Ahlqvist.

I och med bildandet av Nationellt It-brottscentrum vid Nationella operativa avdelningen, Noa, i oktober 2015, menar polisen också att finns nu förutsättningar för ökad kunskapsspridning. It-brottscentrum har ansvar för att ta fram nationella riktlinjer och metoder för bekämpningen av it-relaterade brott. De ska också börja med utbildning för att öka kompetensen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements