Tre bakgrundsfaktorer har betydelse bland dem som begår brott

Den som begår grövre brott och fortsätter med brott in i vuxen ålder har ofta nån form av personlighetsstörning eller diagnos och ofta också ett dåligt förhållande till sina föräldrar. Att ha blivit utsatt för olika typer av övergrepp är också vanligt liksom att tidigt har åkt fast och hamnat i nån typ av tvångsomhändertagande. De saker jag nämnt här leder också ofta till olika typer av missbruk. Missbruk är starkt sammankopplat med brottslighet.

Att som ung hamna i fängelse är en utbildning till vidare brottslighet. Den som inte hamnar i fängelse slutar oftare med brott än den som straffas för sina brott. Det är alltså bättre att låt bli att straffa en ung person än att den får ett hårt straff med långt frihetsberövande. Allt som hittills tagits upp är personliga saker som kan innebär att en person blir brottsling. Men det är ändå sällan som dessa saker gör en kvinna till brottsling. Däremot män. Brottslighet i familjen är en också faktor som är starkt ihopkopplad med brott bland unga. Socialt arv har med andra ord en stor betydelse.

Arbetslöshet, sysslolöshet, hopplöshet, utanförskap, trångboddhet (ihopkopplat med dålig föräldrakontroll) och fattigdom (ekonomisk utsatthet) är andra faktorer som har samband med hög brottslighet. Det är också saker som är starkt ihopkopplat med arbetarklassen. Arbetarklassbakgrund är med andra ord en sak som är sammankopplat med brottslighet. Personer med arbetarklassbakgrund är överrepresenterade bland de som begår brott. Invandrare är arbetarklass i större utsträckning än befolkningen i genomsnittet vilket förklarar en del av invandrarnas överrepresentation bland brottslingar.

Som alla vet begås brott huvudsakligen av män. Att vara man är en av de saker som har starkast samband med brottslighet och när det gäller sexbrott ökar den manliga dominansen bland brottslingarna. Samtidigt handlar det inte om vilka män som helst. Förutom för sexbrott handlar det i huvudsak om unga män. Låg ålder är starkt förknippat med brottslighet och en av de viktigaste bakgrundsfaktorerna när det gäller de som begår brott. Invandrare har en högre andel män och en genomsnittlig lägre ålder än män och det tillsammans med att invandrare oftare är arbetarklass förklarar större delen av den överrepresentation som finns för invandrare (och barn till invandrare) bland brottslingar.

Nån undersökning om religionens betydelse för eller samvariation med brottslighet har jag aldrig sett men jag skulle tippa att den är negativ, dvs religiösa troende personer, oavsett religion, begår färre brott än befolkningen i snitt. Det är svårt att hitta några belägg för detta men om vi tar de 6 län som har städer med omkring 100 000 invånare i Sverige och inga större städer så ligger de två län som är starkt religiösa (Jönköping och Västerbotten) klart lägre än de andra vad det gäller brottsligheten.

Egentligen finns det alltså bara tre bakgrundsfaktorer som har betydelse när det gäller person som begår brott. Låg ålder, manligt kön och arbetarklassbakgrund. En person som har alla dessa tre bakgrundsfaktorer samt någon form av personlighetsstörning, diagnos, dåligt förhållande med föräldrar och vuxenvärld samt blivit utsatt för övergrepp av något slag (som frihetsberövande straff) är den typiske brottslingen i Sverige. Om någon är invandrare, rom same, jude, muslim, pingstvän eller buddhist spelar ingen roll. De faktorerna är inte avgörande.

För sexualbrott tillkommer ytterligare en sak som har lite större betydelse, skev kvinnosyn, vilket är lättare att ha om en man kommer från en starkt patriarkal kultur. Men även för sexbrott är de viktigaste bakgrundsfaktorerna bland de som begår brott, låg ålder, manligt kön och arbetarklass. Sexbrottslingar är dessutom ofta män som också begår andra brott. Sambandet mellan annan brottslighet och sexbrott är stark.

Alltså: De viktigaste bakgrundsfaktorerna för de som är kriminella och de som begår brott är låg ålder, manligt kön och arbetarklass. Allt annat saknar reell betydelse utom vad det gäller sexbrott.

Källor: Nationella Trygghetsundersökningen (NTU), Brå:s årliga rapporter om brottslighetens utveckling, Skolundersökningem om brott (SUB)

Mer: Karen Austin på SVT Opinion,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements