Goda nyheter för Sveriges sårbara vargstam

Förvaltningsrätten i Karlstad har funnit att besluten om licensjakt på sammanlagt 26 vargar i Värmlands och Örebro län inte var förenliga med EU:s art- och habitatdirektiv. Därmed har 32 av de 46 vargar som skulle fällas i årets vargjakt med största sannolikhet räddats.

Förvaltningsrätten i Karlstad bedömde att Länsstyrelserna i Värmlands och Örebro läns beslut att tillåta licensjakt efter varg 2016 i länen inte är förenliga med det strikta skydd av vargstammen som följer av EU-direktiv och svensk lagstiftning. Därför upphävde domstolen besluten i en dom i dag. Förvaltningsrätten ansåg att länsstyrelsernas syften med jakten kan vara acceptabla syften för att tillåta ett sådant undantag som licensjakt efter varg innebär. Men för att det ska bli någon licensjakt krävs starkare bevis för att jakten ger det resultat som länsstyrelserna pekar på, säger lagman Marie-Jeanette Axelius Friberg.

Vargen är fridlyst enligt det strikta skydd den svenska vargpopulationen har i EU:s livsmiljödirektiv (ibland betecknat art- och habitatdirektivet) och som är bindande för Sverige. I direktivet är förbud mot dödande av vissa djurarter, såsom vargen, av central betydelse men skyddet för vargen är inte absolut. Ett undantagsbeslut om jakt efter varg kan tillåtas i vissa fall.För ett sådant undantag krävs att jakten är ändamålsenlig och proportionerlig i förhållande till syftet med jakten. Den myndighet som fattar ett beslut om licensjakt efter varg måste presentera starka skäl som visar bland annat att det angivna ändamålet är godtagbart, att ändamålet inte kan uppnås på annat sätt än med jakt.

Förvaltningsrätten ansåg att det syfte länsstyrelserna angett för licensjakten att begränsa de socioekonomiska konsekvenserna och förbättra möjligheterna för tamdjurshållning i sig kan vara ett acceptabelt syfte för undantag från det strikta skyddssystemet för varg. Rätten konstaterade dock att det i länsstyrelsernas beslutsunderlag saknas tillräckligt stöd för att licensjaktens syften kan komma att uppnås genom jakten. Detta tillsammans med att licensjakten enligt förvaltningsrättens mening är förhållandevis omfattande då licensjakten på nationell nivå motsvarar ca 11 procent av den svenska vargstammen ligger till grund för ställningstagandet att beslutet inte heller kan anses vara proportionerligt. Underinstansernas beslut om licensjakt har därför upphävts.

Förvaltningsrätten resonerade på ett liknande sätt som domstolarna gjorde när de upphävde besluten om licensjakten 2013 och 2014. Domstolen vägde alltså fördelar och nackdelar mot varandra i en så kallad proportionalitetsbedömning, vilket även förvaltningsrätten i Uppsala gjorde för två veckor sedan.

– Det här är goda nyheter för Sveriges sårbara vargstam. Nu kan vi andas ut, vargstammen är för tillfället räddad undan vidare licensjakt. Rovdjur behövs i naturen, de har en ekologisk roll vi människor inte kan fylla, säger Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen.

– Vi hoppas nu på att regeringen lyssnar på de krav som vi har ställt tillsammans med Lantbrukarnas Riksförbund om förbättrad ersättning till lantbruket. Rovdjursstängsel är ett beprövat medel som kan minska konflikterna. Vi vill se nya och bättre bidrag till förebyggande åtgärder, säger Johanna Sandahl.

– Regeringen måste nu förstå att den inte kan framhärda med den här formen av licensjakt. Förutom att den bryter mot EU-reglerna, så är licensjakt ett dåligt verktyg mot de ändå begränsade problem som rovdjuren innebär, säger Oscar Alarik, Naturskyddsföreningens jurist.

– Beslutet innebär att vår bedömning att överklaga jakten var helt rätt. Och än en gång har domstolarna i landet gjort klart att det inte är tillåtet att skjuta av den sårbara svenska vargpopulationen med över 11 procent, säger Rovdjursföreningens ordförande Kenth Nauclér.

– Det känns väldigt bra för det fortsatta arbetet med och för våra rovdjur. Nu måste jägarna och myndigheterna gå hem och göra om, och göra rätt.

– De som kritiserar oss för att sabotera jakten med att överklaga har också fått lite att tänka på.

Vargen skall skyddas som vilken annan art i vår fauna. Vi har två tidigare kammarrättsdomar som säger samma sak, säger han.

Sedan tidigare är licensjakten efter sex vargar i Färnareviret stoppad i Västmanland av Förvaltningsrätten i Uppsala. Kammarrätten i Sundsvall upphävde emellertid inhibitionen av jakten som Förvaltningsrätten i Falun lade när jakten i Dalarna och Gävleborg överklagades. Förvaltningsrätten i Falun avskrev därefter målen om jakten i Dalarna och Gävleborgs län, eftersom samtliga 14 vargar redan var fällda. Hela licensjakten omfattade jakt på 48 vargar i sju revir fördelade på Värmland, Örebro, Västmanland, Dalarna och Gävleborg.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements