Avvisning av flyktingar till Ungern stoppas

Migrationsdomstolen har i två domar den 2 mars stoppat avvisningar av asylsökande från Sverige till Ungern för personer som har rest in i Ungern via Serbien. Detta på grund av att dessa personer i Ungern riskerar att utsättas för omänsklig eller förnedrande behandling i strid med Europakonventionen för mänskliga rättigheter.

Ungern genomförde omfattande förändringar av sina asyllagar i samband med ökande antal flyktingar under sommaren och hösten 2015. Dessa förändringar innebär enligt domstolens mening åsidosättanden av mänskliga rättigheter i flera avseenden och har bl.a. inneburit påskyndade asylprocesser som i praktiken innebär att i princip ingen kan erhålla internationellt skydd i Ungern.

Vidare riskerar personer som kommit in i Ungern via Serbien att skickas tillbaka till de länder som har utgjort deras resväg och i slutändan riskera att hamna i det land de flytt ifrån utan att ha fått sina asylskäl prövade. I förlängningen innebär detta en verklig risk för dessa personer att utsättas för omänsklig eller förnedrande behandling i strid mot artikel 3 i Europakonventionen.

Mot denna bakgrund har migrationsdomstolen bedömt att Ungern inte uppfyller presumtionen (antagandet) om att EU:s medlemsländer respekterar principen om så kallad non-refoulement, dvs att personer inte får återsändas till gränsen mot ett område där deras liv eller frihet skulle hotas pga skäl som anges i flyktingdefinitionen.

Migrationsdomstolens domar i de två aktuella målen innebär ett stopp för avvisningar till Ungern för asylsökande som har rest in i Ungern via Serbien. Avvisningarna har skett med stöd av den så kallade Dublinförordningen. Domarna betyder att ärendena återförvisas till Migrationsverket, som ska avgöra om asylansökningarna ska prövas i Sverige eller i något annat EU-land.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements