Vänsterpartiet: Bostadspolitiken bör kompletteras med en tydlig markpolitik

Bostadsbristen har idag flera orsaker. En av orsakerna är att byggbar mark inte bebyggs tillräckligt fort. Det finns en hel del planlagd mark i kommunerna som det går att bygga på omedelbart. Det som har blivit vanligt är att byggbolagen köper upp kommunal mark som de sedan hamstrar i spekulationssyfte, väntar in att värdet går upp och pressar sedan upp priserna på främst bostadsrätter. Detta fördröjer bostadsbyggandet.

–Därför menar Vänsterpartiet att det behövs en tydlig markpolitik som premierar byggande av hyresrätter som folk har råd med. Det gör vi genom att förstärka kommunens möjligheter till att införskaffa mark och underlätta ett byggande av hyresrätter, säger Nooshi Dadgostar, bostadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet vill

 • Underlätta för kommunerna att ta tillbaka mark som inte bebyggs
  Kommunerna bör i sin tilldelning av mark ställa krav på att byggstart sker inom en viss tid för att de ska få behålla marken. Hamstring av mark i spekulationssyfte bör motverkas.
 • Införa kommunal förköpsrätt av mark
  Kommunernas möjlighet att förvärva attraktiv byggmark bör förstärkas genom att den tidigare förköpslagen återinförs. Genom en sådan lagstiftning ges kommunen förköpsrätt till fastigheter som ska säljas.
  Det är ett bra redskap för kommunerna att ta kontroll över utvecklingen av den fysiska planeringen och en reform som många kommuner efterfrågar.
 • Ge ekonomiskt stöd till kommuner som tar fram mark för byggande av hyresrätter
  Vänsterpartiet vill prioritera kommuner som planlägger mark och ger byggstarter för hyresrättsbyggande. Man ska redan i detaljplanen kunna definiera upplåtelseformen hyresrätt för de bostäder som byggs.
  En sådan åtgärd minskar markspekulationen eftersom förutsägbarheten i intäkter ifrån hyresrätter är bättre.
 • Utreda införandet av ett statligt stöd för kommuners inköp av mark
  Den s.k. planprocessutredningen har lyft frågan om att införa ett statligt stöd till kommuner som bedriver en aktiv markpolitik i syfte att skapa incitament och underlätta bostadsbyggande. Vänsterpartiet vill se att ett sådant förslag utreds.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements