Forskare: Utländska polygama äktenskap bör inte erkännas i Sverige

Svenska myndigheter bör inte erkänna utländska polygama äktenskap (månggifte). Precis som barnäktenskap strider det mot svensk rättsuppfattning. Månggifte strider både mot kravet på respekt för makars lika värde och grundlagens krav på jämställdhet mellan kö­nen. Det här hävdar professor Göran Lind vid Örebro universitet i en jubileumsbok som utges med anledning av att Svensk Juristtidning firar 100 år.

Som det är i dag erkänner svensk lag månggifte som skett i andra länder om det ingåtts enligt detta lands lagar och makarna saknade anknytning till Sverige. Det innebär att det i Sverige i dag finns hundratals polygama äktenskap som erkänts och registrerats hos Skatteverket.

– Det här kan skapa stora tillämpningsproblem om exempelvis en irakisk man med tre hustrur avlider, säger Göran Lind i ett pressmeddelande från Örebro universitet. Ska alla tre ha giftorätt i boet? Ska de dela på den hälft som en mo­no­gam änka får eller ska dödsboet delas på annat sätt? Och ska barnen betraktas som gemensamma barn eller särkullbarn.

Saknas vägledning i lagstiftningen

Liknande situationer och än mer komplicerade kan uppstå vid äktenskapsskillnad mellan man­­nen och någon av fruarna. För detta finns ingen vägledning i svensk lagstiftning utan det blir upp till domstolarna att fatta beslut.

– Oansvarigt, menar Göran Lind eftersom det kräver ställningstaganden till en rad principiella frågor som det är lagstiftarens – inte domstolarnas – uppgift att ge vägledning om.

Barnäktenskap erkänns inte

Till skillnad från månggifte, erkänner inte svenska myndigheter äktenskap med barn under 15 år trots att det egentligen är samma lag som gäller för månggiften. Det sker med hänvisning till svensk rättsuppfattning

– Det borde man, enligt Göran Lind, kunna göra även vad gäller polygami. Principen om likabehandling av ma­kar har legat till grund för äktenskapsrätten i snart 100 år. Dessutom finns det stöd i rege­rings­formens krav på respekt för alla människors lika värde och dess krav att ingen får missgynnas på grund av sitt kön, vilket också har stöd i Europakonventionen om de mänskliga rättig­he­ter­na.

Göran Lind menar därför att svenska domstolar bör säga nej till att erkänna utländska polygama äktenskap.

Nya tider

Månggifte kan i dag inte ingås i Sverige. Detta hindrar dock inte att flera personer lever till­sammans i polygama konstellationer. Ökad invandring från muslimska länder och en mer liberal hållning till olika samlevnadsformer ökar kraven på reformer som gör det möjligt att ingå sådana äktenskap här i landet. Det är ett tidens tecken att en arbetsgrupp inom Center­partiet för en tid sedan föreslog att polygama äktenskap borde kunna ingås i Sverige.

– En sådan reform kommer att kräva omfattande omarbetningar av svensk familjerätt. Beho­vet av forskning kring makars och barns välbefinnande i polygama relationer är stort och in­nan frågan om ingå­ende av sådana äktenskap i Sverige på allvar aktu­aliseras framstår det som nödvändigt att sådan forskning genomförs.

Skulle det bli möjligt med månggifte i Sverige är steget inte långt till att äktenskapet av­skaf­fas, menar Göran Lind.

– Det kan då komma att ersättas av någon form av familjebolag med oli­ka antal delägare och avsedda för olika typer av familjebildningar. Lagstiftningen skulle då vara neutral i förhållan­de till olika moraliska och re­li­­giösa värderingar, men innehålla vissa skyddsregler för en svagare part och för utomstående tredje personer, säger han.

– Även om den nu skisserade utvecklingen inte kan anses önskvärd och inte heller särskilt sannolik på kort sikt, så är den, enligt Göran Lind, fullt tänkbar i ett framtidsperspektiv.

Svensk Juristtidning 100 år

Göran Lind har skrivit artikeln ”Utmaningar inom familjerätten” i jubileumsboken ”Svensk Juristtidning 100 år” (Justus förlag) där flera artiklar spekulerar om juridikens utveckling.

Jubileumsskriften är utgiven under en redaktion av lagmannen Stefan Strömberg, ämnesrådet Charlotte Kugelberg, professor Petter Asp, justitierådet Anders Eka, professor Boel Flodgren och lagmannen Mikael Mellqvist. Redaktionssekreterare kanslichefen David Säfwe och hovrättsrådet Per Claréus.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Olof Larsson

  ”Svenska myndigheter bör inte erkänna utländska polygama äktenskap (månggifte)”

  För mig verkar juridikprofessorns ståndpunkt vara ganska naiv att man med lagstiftning, från en dag till en annan, skulle kunna förändra inslag i kulturer, som funnits under mycket lång tid. Ofta förknippas månggifte med muslimska kulturer (vilket brukar vara ett av islamofobins ”näringsämnen”) men det förkommer även på andra håll, bland annat i södra Afrika. Får vi tro Wikipedia har president Zuma 4 fruar (statschefskollegan kung Mswati III i grannlandet Swaziland har 15 fruar).

  Jag kan tycka att nuvarande lagstiftning är ganska rimlig utifrån alternativen. För inte kan vi väl kräva av en invandrare, som är månggifte, att välja? Vad skulle det ge för skydd för den eller de som väljs bort? Eller skall invandraren avvisas direkt?

  Ibland måste vi nog inse att alla dilemman inte kan lösas med ”enkel” lagstiftning. Människan och världen är mer komplex och svårare att styra än så.

  • Sår är det nog. Men han är inte mot månggifte av princip. Dessutom kan ju i praktiken folk leva hur de vill. Med hur många partners de vill och va vilka kön de vill. Det som är problemet är ju arv, ägande och sånt.

   • super_leggera

    Det skulle man kunna ha tyckt, om det där fanns någon respekt för fri vilja. Men det gör det ju inte. Självklart är polygami juridiskt ogiltigt, även om det finns herrar som håller harem i mångkulturen.