De kriminella gängens rekryteringsgrund

5 000 ungdomar, företrädesvis unga män och pojkar, som lever i olika delar av Sverige är det som utpekas som riskgruppen när det gäller rekrytering till kriminella gäng. Det är unga män vars framtidsutsikter är dåliga. Med en stor arbetslöshet och ungdomsarbetslöshet så finns det inga jobb att söka och de jobb som finns kan dessa unga män inte några förutsättningar för att få. Inte heller finns något annat som innebär att dess ungdomar kan se positivt på tillvaron. De är ofta utestängda från det mesta och gänglivet blir då en väg ut ur hopplösheten, arbetslösheten och fattigdomen.

För att förhindrar att många av dessa ungdomar rekryteras till kriminella gäng krävs det social insatser. Men inte repressiva sådana. Repression hjälper bara tillfälligt och sen försämras läget ytterligare i nästa fas. Hopplösheten, alienationen oh utanförskapet stärks av att stigmatiseras genom repressiva åtgärder. Nog för att polisiära och sociala åtgärder behövs för att bekämpa brottslighet. Men på sikt är det annat som behövs. Vettig verksamhet på fritiden som kan stärka självkänslan och minska hopplösheten, mindre segregerat boende, mindre segregerad skolgång, fler jogg. Sådant kan inte uppnås så länge den politik som bedrivs i Sverige fokuserar på repression och hårda tag. Så länge som privatisering, avreglering och omfördelning av pengar till rika sker. För sådan politik ökar segregationen på alla områden, på bostadsområdet, på skolområdet och inom arbetslivet.

Det behövs istället en politik för ökad jämlikhet, fler jobb (arbetstidsförkortning kan vara en väg att gå, utbyggnad av offentlig sektor och avprivatisering en annan), avprivatisering av skolor och sjukvård, återställande av kvaliteten i offentlig sektor samt ökat bostadsbyggande i form av blandstad och klassisk kvartersbebyggelse. För att det sistnämnda ska komma till stånd krävs subventionerade lån till byggen av hyresrätter och en förändrad stadsplanering.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , ,, , , , , ,, , , , , , ,

Advertisements