Brottslighetens orsaker 2

Brottslighet har förstår en lång rad olika orsaker. Orsaker på olika nivåer och med helt olika grunder. Det kan bl.a. handla om personliga, sociala, samhälleliga och ideologiska orsaker.

Låt oss börja med det personliga. Här döljer sig sånt som psykisk sjukdom, personlighetsstörningar och utvecklingsstörningar. Det kan vara allt från ADHD, Asperger, depression till psykopati. Sådant kan vara bidragande orsaker till att en viss individ deltar i brottslig verksamhet. En del personliga problem av psykisk art kan orsakas av familjeproblem etc. Dvs sociala problem. Sociala problem kan i sin tur orsakas av personliga problem och störningar. Samhället har idag bristande resurser för att hjälpa familjer med problematiska barn.

Sociala problem på individplanet är exempelvis att man inte fått lära sig hur man uppför sig och vad som är acceptabelt osv. Det är ett uppfostringsproblem som om familjen inte klarar av att hantera det ska kunna hanteras av samhället, dvs vi alla tillsammans. Samhällets institutioner av idag har dock ofta för dåliga resurser i framförallt personal för att klara detta. Sociala problem är också sådant som missbruksproblem. Att vara drogpåverkad inklusive berusad av alkohol kan direkt bidra till att omdömet sviktar. Missbruksproblem kan orsakas av personliga problem. Även på detta område behöver samhället ha mer resurser för att avhjälpa problemen. Både missbruk och felaktiga uppfattningar om hur världen ser ut kan göra att en enskild person blir brottsling.

Sociala och personliga problem kan göra att personer dras till extrema miljöer av olika slag, såväl politiska som idrottsliga (om vi nu kan säga så om huligankulturen). I flera av dessa miljöer finns det en våldsförhärligande kultur. Det gäller exempelvis inom den högerextrema miljön, i vissa extrema religiösa grupper, inom huligankulturen och tidigare också i vissa vänstergrupper.

Inom den högerextrema kulturen och huligankulturen kan våldet i sig ofta utgöra det viktiga. Våldet är sig själv nog. I högerextrema kretsar kombineras denna våldsfetischism med hat mot avvikande. Något som resulterat i mängder med grova brott inklusive  mord utförda av högerextremister mot främst homosexuella, men även invandrare, vänsteraktivister och poliser. När ungdomar med sociala och/eller personliga problem söker sig till extrema miljöer förstärker detta de destruktiva och negativa tendenser som dessa ungdomar ofta bär på. Vilket leder till att den här typen av uppfattningar, främst högexrtremistiska och huligankulturella kan bidra till att en person också deltar i våldsdåd och brott av mera spontan natur.

Högerextrema åsikter frodas i ett samhällsklimat där människor är rädda. De frodas i ett samhällsklimat där vi fostras till att ensam är stark. Högerextremism frodas i ett hårt samhällsklimat. Ett sådant samhällsklimat har skapats av den nyliberala privatiseringspolitik som både socialdemokrater och borgerliga partier bedrivit de senaste 30 åren. När det skapas ett samhälle där svaga bestraffas och rika belönas, där starka får det bättre och de som redan har det svårt bestraffas och fråntas ekonomiska medel, då skapas ett samhälle där högerextremismen frodas. Vilket ökar brottsligheten.

Sämre resurser för förskola, skola och socialtjänst leder till ökade social och personliga problem. Sämre ekonomi bidrar till samma sak. När föräldrar inte längre klarar sin uppgift så klarar inte heller samhället detta idag. För att det saknas ekonomiska och personella resurser. Ett resultat av nyliberala privatiseringar och nedskärningar.

Trångboddhet, arbetslöshet och bostadsbrist är andra sociala och samhälleliga problem som innebär att individer lättare dras in i brottslighet och blir brottslingar. Detta är sociala och samhälleliga problem på det kollektiva och gemensamma planet. Till detta ska jag återkomma.

Ska vi kunna åtgärda det hela finns det bara ett ställe att börja. I politiken. Att vi slutar privatisera och skära ner i skolan, vården och omsorgen. Att den nyliberala politiken stoppas. Mer resurser till förskola, skola, vård och omsorg gör att samhället kan ta över när föräldrar misslyckas. Ska vi förbättra läget måste vi börja med en förändrad politik. Förändrad politik leder också förändrade signaler. Signaler om att det är gemenskap och solidaritet som hädanefter ska gälla i samhället. Inte individualism, egofixering och den starkes rätt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements