Fängelse för naziterrorister

Tre nazister och terrorister har dömts för medverkan i allmänfarlig ödeläggelse eller försök till sådant brott genom bombdåd eller försök till bombdåd i Göteborg.

Viktor Melin har enligt tingsrätten medverkat som gärningsman i alla tre fallen och han dömdes till fängelse i åtta år och sex månader. Den andre av männen, Jimmy Jonasson, dömdes som medhjälpare för ett av de fullbordade brotten och för försöksbrottet till fängelse i fem år. Den tredje mannen, Anton Lundin, dömdes som medhjälpare i försöksbrottet till fängelse i ett år och sex månader. 23-åringen och 50-åringen frikändes dock från ansvar för försök till mord alternativt synnerligen grov misshandel i samband med ett av de fullbordade bombdåden. 23-åringen och 50-åringen förpliktas också att betala skadestånd.

De fullbordade bombdåden skedde vid Syndikalistiskt forums lokaler i Kommendantsängen och vid ett hotell i Järnbrott som används som flyktingförläggning. Försöksbrottet skedde vid en camping i Lilleby på Hisingen, vilken också användes som flyktingboende. Tidsmässigt sträcker sig gärningarna mellan november 2016 och januari 2017. Melin dömdes som gärningsman i alla tre fallen, Jonasson som medhjälpare vid gärningarna vid hotellet och campingen och Lundin som medhjälpare i gärningen vid campingen.

Gärningarna har inneburit fara för människors liv eller hälsa. En anställd vid flyktingförläggningen i Järnbrott befann sig omedelbart bredvid bomben när den exploderade och fick livshotande skador. Han tillerkändes skadestånd från 23-åringen och 50-åringen med 197 520 kronor plus ränta. Beloppet är detsamma som han begärt och avser ersättning för kränkning samt för sveda och värk. Vid de två andra brottstillfällena kom ingen människa till skada. De materiella skadorna blev i samtliga fall begränsade. 23-åringen ska betala skadestånd för sakskador till Syndikalistiskt forum med begärda 4 400 kronor och till försäkringsbolaget Folksam med begärda 5 300 kronor plus ränta.

De dömda männen har en gemensam bakgrund i Nordiska motståndsrörelsen (NMR). De känner varandra och har umgåtts även privat.

Bevisningen som enligt tingsrätten knyter männen till brotten utgörs till stor del av tekniska analyser. Det finns dna-spår från Viktor Melin på bomberna vid Syndikalistiskt forum och vid campingen i Lilleby. Vidare finns jämförande analyser som visar att sprängmedel och sprängutrustning som använts vid flyktingboendena härrör från Jimmy Jonassons lager av sprängmedel. Andra jämförande analyser påvisar viktiga likheter i bombkonstruktionerna, vilka talar för att gärningsmännen till alla tre brotten kan sökas inom samma personkrets. Det finns också utredning som visar att Viktor Melin och Anton Lundin köpt in komponenter till bomberna vid flyktingboendena.

Tingsrätten pekar även på att de tilltalades anknytning till Nordiska motståndsrörelsen kan förklara valen av flyktingboenden och Syndikalistiskt forums lokaler som mål för bombattacker.

De tilltalade har enligt tingsrätten insett att deras handlande inneburit fara för människors liv eller hälsa. Tingsrätten anser däremot att det finns rimligt tvivel om Melin och Jonassons uppsåt även omfattat att beröva den hotellanställde livet eller att orsaka honom allvarlig och bestående kroppsskada. På grund av den osäkerheten frikänner tingsrätten Melin och Jonasson från försök till mord alternativt synnerligen grov misshandel.

Tingsrätten konstaterar att brotten är så allvarliga att annan påföljd än fängelse inte kan bli aktuell för någon av de dömda männen. Strafftiderna motsvarar brottslighetens straffvärde enligt tingsrättens bedömning. Anton Lundin får dock viss reduktion på grund av sin ungdom. Viktor Melin och Jimmy Jonasson ska vara kvar i häkte tills domen vunnit laga kraft mot dem.

Tingsrättens dom är inte enhällig. Till skillnad från majoriteten anser ordföranden att Melin och Jonasson ska frikännas från allmänfarlig ödeläggelse vid hotellet som tjänade som flyktingboende och att den hotellanställdes yrkande om skadestånd ska avslås. Som följd av detta anser ordföranden att Melin ska dömas till fängelse i fem år och sex månader och att Jonasson ska dömas till fängelse i två år. Skälen för ståndpunkten är att ordföranden anser att det inte är helt bevisat att Melin och Jonasson deltagit i bombdådet vid hotellet.

Att ordföranden är oense är problematiskt. Det innebär nämligen att det är stor möjligheten för de dömda att straffen kommer att bli lägre om de överklagar till Hovrätten. Ordföranden är den enda juristen i tingsrätten, de andra är nämndemän. I hovrätten är den majoritet utbildade jurister som dömer.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements