Ingen licensjakt på varg år 2020

Med cirka 300 vargar i Sverige och ingen tillväxt jämfört med förra året finns det enligt Naturvårdsverket inte utrymme för licensjakt vintern 2020. Naturvårdsverket kommer därför inte att delegera till länsstyrelserna att besluta om licensjakt på varg den kommande jaktsäsongen.

Den senaste inventeringen visar att det finns cirka 300 vargar i Sverige – vargstammen är alltså i princip oförändrad från fjolårets resultat på cirka 305, dock finns det regionala skillnader. Samtidigt som vargstammen nationellt är ungefär lika stor som i fjol är det en fortsatt minskning i antalet familjegrupper och revirmarkerande par i Dalarnas län sedan 2016. Den svenska populationen ligger nu på gränsen till vad som bedömts behövas för att arten ska uppnå gynnsam bevarandestatus. Detta enligt Naturvårdsverket. En bedömning som utan tvekan bara är fantasier, ett påhittat politiskt beslutat värde som alla låtsas vara tillräckligt för att vargen ska kunna finnas kvar långsiktigt men i verkligheten inte är det. Det behövs dock betydligt mer varg i Sverige för att den långsiktiga överlevnaden för varg i Sverige ska kunna garanteras.

För att den svenska vargstammen ska anses ha gynnsam bevarandestatus ska populationen enigt Naturvårdsverket vara minst 300 vargar och minst en invandrad finsk-rysk varg ska föryngra sig med en skandinavisk varg minst vart femte år. Naturvårdsverket bedömer att det därför inte finns utrymme för licensjakt under kommande jaktsäsong.

– Vi arbetar med adaptiv förvaltning. Det innebär att vi anpassar förvaltningen efter gällande situation. Med en vargstam på cirka 300 individer finns inte utrymme för licensjakt, men om stammen ökar kan situationen ändras, säger Marcus Öhman, chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Ställningstagandet i fråga om delegering omprövas 2020 utifrån resultaten av nästa års varginventering. Naturvårdsverkets ställningstagande påverkar inte länsstyrelsernas möjlighet att besluta om skyddsjakt för att exempelvis förebygga allvarliga skador på tamdjur.

I maj fastställde Naturvårdsverket nya miniminivåer för varg i länen, som sammantaget motsvarar det nationella referensvärdet på 300 individer. Referensvärdet är det antal vargar som krävs för att arten långsiktigt ska finnas kvar i landet. Referensvärdet för vargens gynnsamma bevarandestatus har rapporterats till EU i april 2019. Värdet är naturligtvis bara är rena dumheterna. Det är ett påhittat värde som knappast garanterar en långsiktigt hållbar vargstam i Sverige. Licensjakt är dock ett viktigt verktyg i viltförvaltningen och om det finns utrymme kan det användas för att begränsa rovdjursstammarnas storlek och för att minska koncentrationen i populationstäta områden. Fem kriterier ska vara uppfyllda för att beslut om licensjakt ska kunna fattas. Jakten ska:

  1. ha ett tydligt syfte utan andra lämpliga lösningar
  2. inte försvåra för gynnsam bevarandestatus för vargstammen
  3. vara lämplig med hänsyn till stammarnas storlek och sammansättning
  4. ske selektivt
  5. ske under strängt kontrollerade förhållanden.

Under rådande förhållande uppfylls inte andra punkten enligt Naturvårdsverket. Naturligtvis är det en felaktig uppfattning. För att gynnsam bevarandestatus ska kunna upprätthållas på lång sikt behövs troligen uppemot 2 000 vargar i Sverige. Jag skulle säga att inte ett enda av de 5 kriterierna för att tillåta vargjakt uppfylls. Den omfattande tjuvjakten gör att punkt 5 faktiskt aldrig uppfylls. I det läget skulle jakt kunna genomföras varje år och bevarandestatusen inte påverkas alls.

2 000 vargar skulle dessutom möjliggöra invandring och utvandring på ett sätt som inte gäller idag då den svenska vargpopulationen är isolerad i mellersta Sverige genom att det finns ett stort område i Norrland där varg inte får finnas. För att uppnå en vargstam på 2 000 djur måste det området tas bort.

2 000 vargar är ungefär lika många som det finns i Grekland eller Italien (2 500), färre än det finns i Rumänien och dubbelt så många som det finns i Tyskland där det finns ungefär 1 000 vargar. Sverige är större och mer glest befolkat än alla dessa länder så att få plats med 2 000 vargar i Sverige är inte ett problem.

Jägarorganisationerna är förstås av en annan uppfattning. Den ena, Jägarnas Riksförbund, tycks anse att myndigheterna ljuger om antalet vargar och den andra, Sveriges Jägarförbund, anser att förekomsten av tjuvjakt borde leda till att licensjakten ökar. En uppfattning som dessutom delas av Jägarnas Riksförbund. Deras inställning i frågan om vargjakt är otvivelaktigt helt oseriös. Det är ungefär som att säga att om vi legaliserar mord på människor kommer antalet mord att minska. Eller att säga att om vi ökar fisket så minskar tjuvfisket och bevarandestatusen för fisken blir bättre. Det är helt enkelt dumheter.

Advertisements