Att virus sprids från djur har inget med miljöförstöring att göra

I alla tider har det finnits sjukdomar som kräver djur, vilda eller tama, för att spridas till människor, pest, malaria, dysenteri, tbc, mässling, kikhosta, denguefeber, ebola, hiv, gula febern, sandmyggefeber, leishmanisasis, afrikansk sömnsjuka, zikavirus, lassafeber, chagas sjukdom, borrelia, tbe, fästingfeber, granylocytär anaplasmos (erlichia), sars, mers, covid-19, fläcktyfus, fläckfeber, rabies med flera. Det finns oändligt många. En del har funnits hos människan mycket länge, andra är ganska nya.

Sjukdomarna har i allmänhet spridits vida omkring när det inträffat kriser av olika slag som exempelvis naturkatastrofer och krig. Tamboras vulkanutbrott med efterföljande klimatförändringar och missväxt samt ökat resande var orsaken till att koleran spred sig över jordklotet efter att den funnits i Gangesdeltat i Indien sen urminnes tid. Första världskriget var en starkt bidragande orsak till att den influensa som kallat spanska sjukan spred sig över hela världen. Men influensor hade spridits från Kina i flera hundra år innan dess. Influensor har i stort sett alltid skapats i Kina, bland annat beroende på hur djurhållningen i landet sett ut och ser ut. Förkylningar skapas däremot lite överallt, mers i mellanöstern, sars och covid-19 i Kina men var de 3-4 coronavirus som länge funnits bland människan skapades är okänt. De orsakar en del av våra vanliga förkylningar. När de kom till Sverige kallades de ryska snuvan för de kom alltid till Sverige via Ryssland innan vi började resa mer direkt.

Ändrade livsmönster har gett nya sjukdomar eller spridning av sjukdomar till nya områden samtidigt som det lett till minskad spridning i andra områden. När människor börjad leva i städer blev vissa sjukdomar vanligare och andra ovanligare. Krig och tät stadsbebyggelse gjorde exempelvis tbc till en vanlig sjukdom. Klimatförändringar sprider denguefeber och zikafeber till nya områden. Ebola spred sig bland människor på grund av krig.

Antibiotika gjorde det lättare att bekämpa bakteriesjukdomar av olika slag. Förbättrad hygien utrotade många sjukdomar i många områden. Virussjukdomar blev vanligare. Vaccinationer gjorde att också en del virussjukdomar kunde bekämpas effektivt medan det i princip utrotade flera sjukdomar, såväl virussjukdomar som bakteriella sjukdomar.

Ökat resande orsakade att syfilis spred sig från Amerika till resten av världen liksom att pesten spred sig över världen.

Resande, krig, djurhållning, naturkatastrofer tycks vara grundläggande för sjukdomsspridning och för att virus och bakterier ska kunna sprid sig från djur till människor.

Miljöförstöring tycks däremot ha mycket lite med sjukdomsspridning att göra men det är ju tänkbart att det skulle kunna ha liknande effekter som krig och naturkatastrofer men det finns vad jag vet inga sjukdomar och pandemier som kan kopplas till miljöförstöring även om det påstås i en artikel i tidningen Flamman. Det finns exempelvis inget exempel på en sjukdom som spritt sig direkt från fladdermöss till människor förutom rabies som kan spridas av vampyrfladdermöss om de biter en människa. Ebola, marburg och liknande virus finns bland fladdermöss men de sprider sig inte direkt till människor och de rapporterades långt innan storskalig skogsavverkning fanns i Afrika där de finns. Ebola 1976, Marburg på 1960-talet.

Storskaliga ekologiska förändringar med ändrad sammansättning arter kan däremot leda till ökad smittspridning och sådana kan orsakas av att människor koloniserar områden där de tidigare inte bott genom skogsavverkning och ökat jordbruk. Förändringar i sammansättningen av djurpopulationer har också lett till ökningen av borrelia och tbe. Men människan var inte orsak till detta i norra Europa utan det var en sjukdom som drabbade rävar. När männiksor koloniserar nya områden kan det leda till att viktiga rovdjur försvinner medan hjortdjur ökar i antal. Något som i sin ture leder till mer borrelia och tbe. Mänsklighetens stora befolkningstillväxt är därför i sig en orsak till att sjukdomar sprid från djur till människa snarare än att miljöförstöring är det.

Så visst påverka människan själv vilka sjukdomar som drabbar människan, men inte genom miljöförstöring utan på en mängd andra sätt. Att skylla på miljöförstöring är att förvirra, inget annat. Det som behövs är förändrad djurhållning i många delar av världen, färre krig, minskad befolkningstillväxt, minskat resande och bättre hygien. MInskat köttätande kan också ha positiva effekter på djurhållningen men den viktigaste anledning till att äta mindre kött är för att det kan bidra till att bromsa klimatförändringarna.

 

Advertisements