Att motarbeta antisemitism, del 3

Del 4 av 7 i serien Vänstern och antisemitism

När man vill motarbeta något så anser jag att man bör koncenterar sig på att motarbeta problemet där det är som störst och där det verkligen finns. Arbetet har en tendens att bli effektivare och bättre på det sättet. För att kunna göra det måste man först konstatera var problemet i fråga är lokaliserat. När det gäller antisemitism fins det en bra undersökning och rapport som kan hjälpa oss på vägen. Det är intoleransrapporten från Forum för Levande Historia (FFLH).

Denna rapport är väldigt tydlig med var problemet med antisemitism fins. Inte förvånande finns det alltså hos högern, speciellt hos högerextremisterna i Sverigedemokraterna och hos nazistiska grupperingar som ND och NSF. Antisemitiska uppfattningar sammanfaller dessutom oftast med homofoba och islamofobiska uppfattningar. Detta innebär att om man motarbetar de grupper och de människor som är antisemitiska så kommer man också att motarbeta de som är islamfoba och homofoba. Så här står det om intolerans rent generellt i rapporten:

De genomsnittliga intoleransindexvärdena går från mycket låga värden bland sympatisörer till de mer vänsterradikala partierna till mycket höga värden bland dem som uppger sig sympatisera med partier som kan betecknas som extremnationalistiska alternativt nationalsocialistiska. Sympatisörer med miljöpartiet liknar i sin inställning dem som angivit vänsterpartiet som det parti de tycker är bra. Bland övriga partier varierar totalindexet mellan 0,90 (socialdemokratiska preferenser) och 1,18 (preferenser för moderaterna).

Och så här ser siffrorna ut för olika typer av intolerans (värdet är ett index, se rapporten för att få en förklaring på hur detta räknas ut):

Antisemitism

 • Syndikalisterna 0,31
 • Kpml(r) 0,61
 • Vänsterpartiet 0,63
 • Miljöpartiet 0,62
 • Socialdemokraterna 0,89
 • Folkpartiet 0,83
 • Centerpartiet 0,90
 • Kristdemokraterna 0,90
 • Moderaterna 1,10
 • Sverigedemokraterna 2,15
 • Nationaldemokr. partiet 2,55
 • Nationalsocialistisk front 2,71

Islamofobi

 • Syndikalisterna 0,28
 • Kpml(r) 0,62
 • Vänsterpartiet 0,66
 • Miljöpartiet 0,73
 • Socialdemokraterna 0,93
 • Folkpartiet 1,04
 • Centerpartiet 1,09
 • Kristdemokraterna 1,16
 • Moderaterna 1,38
 • Sverigedemokraterna 2,50
 • Nationaldemokr. partiet 2,83
 • Nationalsocialistisk front 2,89

Homofobi

 • Syndikalisterna 0,29
 • Kpml(r) 0,54
 • Vänsterpartiet 0,54
 • Miljöpartiet 0,54
 • Socialdemokraterna 0,86
 • Folkpartiet 0,89
 • Centerpartiet 0,89
 • Kristdemokraterna 1,11
 • Moderaterna 1,02
 • Sverigedemokraterna 1,85
 • Nationaldemokr. partiet 2,27
 • Nationalsocialistisk front 2,34

Som vi kan se så är intoleransen, oavsett vilken typ av intolerans eller rasism vi mäter fördelad i stort sett likadant. Man kan säga att det finns tre klart urskiljbara grupper. Den högerextrema gruppen där intoleransen är betydligt högre än i andra grupper. Vänstergruppen plus miljöpartiet där intoleransen är betydligt lägre än i befolkningen som helhet. Till slut mainstream-partierna, de borgerliga riksdagspartierna inklusive socialdemokraterna. I denna grupp kan man säga att intoleransen ökar gradvis ju mer åt höger vi kommer.

Den överväldigande delen av alla antisemiter, homofober och islamofober finns alltså bland de högerextrema grupperna. Detta får till konsekvens att om vi bekämpar de högerextrema grupperna innebär detta att vi bekämpar antisemitism såväl som islamofobi och homofobi. Jag tycker det är dags att de liberaler som går tillsammans med Sverigedemokrater i pro-israeldemonstrationer bör ta sig en funderare på varför de legitimerar ett antisemitiskt parti. För att fortsätta citera intoleransrapporten (siffrorna ovan är från figur 2):

Figur 2 illustrerar det tydliga sambandet mellan måttet på intolerans och preferens för vissa partier på den yttersta högerkanten. Som nämnts fick ungdomarna ange ett eller två partier som de tyckte verkade ”bra”. Det är i den intoleranta gruppen som det är vanligast att man markerat något av de partier som anges i diagrammet. Det är dock inte helt sällsynt bland elever med höga värden på intoleransskalan att markera alla tre partierna (och således inte följa instruktionen att markera högst två partier). Inkluderas dessa i analysen, har närmare hälften (49,2 procent) av den intoleranta gruppen angett något av de tre partierna.

Studeras individer som har värdet 3 eller högre på intoleransskalan (en grupp som utgör 1,7 procent av ungdomarna), och som alltså ger uttryck för en starkt intolerant hållning, är det en klar majoritet som markerat något av de tre partierna i diagrammet (64,2 procent). Man bör hålla i minnet att andelen elever som angivit minst ett av de tre partierna är förhållandevis liten, men de utgör trots allt drygt 5 procent av de cirka 10 000 eleverna.

Vi kan alltså se att de intoleranta är väldigt få i det stora hela. Men att den överväldigande majoriteten av dem finns hos de högerextremistiska grupperna (nästan 65 %). Antalet intoleranta eller antisemiter hos vänstergrupper är i stort sett försumbar (och de extremt få som finns återfinns främst inom den mao/stalinistiska delen av vänstern). Att då hålla på att diskutera antisemitism inom vänstern leder bara bort från den viktiga diskussionen. Dvs hur vi ska bekämpa den verkliga antisemitismen som finns hos högerextremisterna. Hur vi ska bekämpa Sverigedemokraterna och hindra antisemiter från att komma in i riksdagen. Det är där stöten borde sättas in.

Det är det som borde diskuteras istället för att gorma och tjata om en i stort sett obefintligt antisemitism inom vänstern. Det man gör då är nämligen att man döljer det verkliga antisemitismproblemet. Så kära liberaler, samarbeta med oss inom vänstern för att bekämpa antisemitismen och högerextremismen istället för att samarbeta med antisemiter för att försvara Israels förtryck.

Intressant?
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Att motarbeta antisemitism, del 2Vänsterns problem med antisemitism, del 1 >>
Advertisements