Oförändrad utsatthet för brott

Brå har publicerat den Nationella Trygghetsundersökningen 2020 (NTU). Den visar att brottsligheten under 2019 var i stort sett  oförändrad i förhållande till 2018. Någon ökning av utsattheten för brott finns inte.

22,6 procent av befolkningen (16–84 år) uppger att de under 2019 utsattes för någon eller några av de brottstyper som i NTU sammantaget kallas för brott mot enskild person: misshandel, hot, sexualbrott, personrån, fickstöld, försäljningsbedrägeri, kort-/ kreditbedrägeri eller nätkränkning. Det är en minskning från 2018, då andelen var 23,1 procent. Sett till utvecklingen över tid sedan 2016, då brottskategorin började mätas i sin nuvarande sammansättning, syns i stället en ökning av andelen utsatta.

Den brottstyp som störst andel uppger att de utsattes för 2019 (9,2 %) var hot, medan det är minst vanligt att uppge utsatthet för personrån (1,5 %). Andelen utsatta för de olika brottstyperna ligger i stort på samma nivå som 2018, förutom vad gäller sexualbrott där andelen utsatta har minskat.

6,0 procent av befolkningen utsattes för drygt tre fjärdedelar (75,1 %) av brottshändelserna under 2019 när det gäller brott mot enskild person.

3,6 procent av befolkningen (16–84 år) som svarar att de utsattes för misshandel under 2019, vilket är på ungefär samma nivå som 2018 (3,5 %). Under perioden 2006–2015 var utvecklingen svagt nedåtgående, men de senaste fyra åren syns en svagt uppåtgående trend.

9,2 procent av befolkningen (16–84 år) uppger att de utsattes för hot under 2019, vilket gör hot till den brottstyp mot enskild person som störst andel uppger sig ha blivit utsatta för. Det är på ungefär samma nivå som 2018 (9,1 %). Andelen utsatta för hot låg 2006–2014 på en relativt stabil nivå, men från och med 2015 visar resultaten en uppåtgående trend.

Andelen som uppger att de utsatts för sexualbrott under 2019 är 5,6 procent. Det är en minskning från 2018, då andelen var 6,0 procent. Andelen utsatta ökade kontinuerligt mellan 2012 och 2017, men 2018 skedde ett trendbrott och nivån har i stället minskat i de senaste två mätningarna.

Den brottstyp mot enskild person där utsatthet uppges i minst utsträckning är personrån. Under 2019 utsattes 1,5 procent av befolkningen (16–84 år), vilket i princip är på samma nivå som 2018, då andelen var 1,4 procent. Andelen utsatta låg under hela mätperioden på en relativt stabil nivå, men från och med 2015 kan en svagt uppåtgående trend noteras.

Det är 2,7 procent av befolkningen (16–84 år) som uppger att de utsattes för fickstöld under 2019. Det är i princip på samma nivå som 2018, då andelen var 2,8 procent. Sedan den första mätningen syns en svag nedåtgående trend.

Vad gäller försäljningsbedrägeri är det 5,1 procent av befolkningen (16–84 år) som uppger att de utsattes 2019, vilket är på samma nivå som 2018. Sett till utvecklingen över tid syns en ökning mellan 2016 och 2018, och andelen ligger därefter som nämnts kvar på samma nivå.

Andelen som uppger att de utsattes för kort-/kreditbedrägeri 2019 är 5,3 procent av befolkningen (16–84 år), vilket i princip är på samma nivå som 2018 (5,4 %). Dessförinnan syntes en ökning 2016–20.

Under 2019 är 2,6 procent av befolkningen (16–84 år) uppger att de utsattes för nätkränkning . Det är i princip på samma nivå som 2018, då andelen var 2,5 procent. Sett till utvecklingen över tid syns en svag uppåtgående trend.

Andelen som uppger att de utsattes för trakasserier under 2019 är 6,5 procent av befolkningen (16–84 år).

Det är 14,6 procent av hushållen som under 2019 uppges ha utsatts för någon eller några av de brottstyper som sammantaget kallas för egendomsbrott mot hushåll: bilstöld, stöld ur eller från fordon, cykelstöld och bostadsinbrott. Det är på samma nivå som 2018. Andelen har däremot minskat sedan 2006 (då andelen var 17,5 %)

Resultatet från NTU visar att 1,7 procent av hushållen rapporterar att de utsattes för bostadsinbrott under 2019, vilket i princip är på samma nivå som 2018 (1,8 %). Andelen hushåll som blivit utsatta för bostadsinbrott var 1,2–1,7 procent fram till och med 2015, men har därefter legat på en relativt stabil nivå runt 1,8 procent.

År 2019 uppges 1,0 procent av de hushåll där någon hade en bil ha utsatts för bilstöld, vilket innebär att andelen är oförändrad jämfört med 2018. Andelen som utsattes för bilstöld minskade kraftigt under perioden 2006–2014, men har efter en ökning 2015 legat på en stabil nivå. Trots den ökningen är andelen utsatta på senare år lägre än när mätningarna inleddes.

Andelen hushåll som rapporterar att de utsattes för stöld ur eller från fordon under 2019 uppgår till 4,6 procent, vilket i princip är på samma nivå som 2018 då andelen var 4,7 procent. Under 2006–2015 minskade andelen hushåll som utsattes för stöld ur eller från fordon kraftigt och har därefter legat på en relativt stabil nivå

År 2019 uppges 11,4 procent av de hushåll där någon ägt en cykel under perioden ha utsatts för cykelstöld. Det är en ökning från 2018, då andelen var 11,1 procent. Nivån har legat relativt stabilt under större delen av mätperioden, dock syns en ökning under de senaste åren där andelen 2019 uppgår till den högsta nivån hittills.

Advertisements