Dödligt våld i Sverige sedan 1960

Två av tre fall av dödligt våld i Sverige sker inte i kriminell miljö. Jämfört med Europa i stort, ligger Sverige på en högre nivå gällande dödligt våld mot unga män, däremot på en lägre nivå avseende dödligt våld mot kvinnor inom familjen. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå. Läs mer…

Möjliggörare på arbetsplatser är eftertraktade för kriminella nätverk

Möjliggörare på arbetsplatser, personer som utnyttjar sin anställning för att hjälpa kriminella nätverk är relativt ovanligt. Men de är mycket eftertraktade för de kriminella nätverken. Deras agerande kan dessutom få allvarliga konsekvenser för både verksamheten och samhället i stort. Läs mer…

Polisens förutfattade meningar leder till rasism

Brå har undersökt hur polisen väljer ut vilka personer de kontrollerar vid misstanke om narkotikabrott. Så kallad profilering. I studien finns ett särskilt fokus på etnicitet. Resultaten visar att polisens arbete är förenat med risk för diskriminerande etnisk profilering eller som det mer populärt kallas, rasprofilering.. Läs mer…

Ökad oro över brottsligheten i samhället

Samtidigt som brottsligheten inte ökat har oron över brottsligheten i samhället har ökat kraftigt från förra året. Oron för att själv eller en närstående ska utsättas för brott är dock i stort sett oförändrad jämfört med 2022. Förtroendet för polisen har minskat efter att tidigare ha ökat under flera år. Läs mer…

Främmande personer rånar och närstående begår våldtäkter

Brottsförebyggande rådet (Brå) har gjort en studie av gärningspersonernas kön, ålder och relation till de utsatta vid misshandel, hot, sexualbrott och personrån. Oavsett vilken av de fyra brottstyperna som studeras och oavsett kön och ålder på den utsatta är de allra flesta gärningspersonerna män, men högst är andelen vid sexualbrott och lägst vid misshandel. Läs mer…

Mer kompetens behövs för att utreda våld i kriminell miljö

Många åtgärder görs i utredningar av dödligt våld i kriminella miljöer, men det behövs fler utredare med kompetens och erfarenhet att utreda den typen av grova våldsbrott. För att effektivisera utredningsarbetet och öka uppklaringen, behöver det interna samarbetet också utvecklas, särskilt i förhållande till Nationellt forensiskt centrum, NFC. Läs mer…

Den anmälda brottsligheten minskade under 2022

Under 2022 anmäldes cirka 1,44 miljoner brott, vilket är en minskning med två procent jämfört med året innan. Sett över en tioårsperiod har dock anmälningarna ökat med tre procent. Det visar den preliminära statistiken över anmälda brott 2022. Läs mer…