Vänsterpiraterna

Det är ArbetarInitiativet det. Arbetarinitiativets plattform är fokuserad på sociala frågor, men det hindrar inte att Arbetarinitiativet när det gäller upphovsrättsfrågor, övervakning och integritet står för i stort sett samma ståndpunkter som Piratpartiet. Jag är en av Arbetarinititaivets kandidater och jag är också en av de bloggare, debattörer och skribenter som skrivit mest om integritet, övervakning, upphovsrätt, fildelning, FRA, Ipred osv. Därför kan man mycket väl kalla Arbetarinitiativet för Vänsterpiraterna. Exempelvis står jag som kandidat för Arbetarinitiativet för:

En balanserad upphovsrätt

Upphovsrätten skapades för att gynna samhället genom att uppmuntra till skapande, utveckling och spridning av kultur. För att uppnå dessa mål krävs en balans mellan dels samhällets krav på tillgänglighet och spridning, och dels samhällets önskan om att det ska finnas incitament för nyskapande och vidareutveckling av kultur.

Dagens upphovsrätt är i obalans. Ett samhälle där kultur och kunskap är fri och åtkomlig för alla på lika villkor gynnar hela samhället. Ett utbrett och systematiskt missbruk av dagens upphovsrätt motverkar aktivt dessa syften genom att det begränsar både utbudet av kultur och tillgången till kultur.

Återställ balansen i upphovsrätten genom att göra följande förändringar:

Fri fildelning

Den tekniska utvecklingen har gjort det möjligt att sprida kultur över hela världen till nästan ingen kostnad alls. Det är en fantastisk ny möjlighet som har öppnat sig. Bejaka den möjligheten.

Allt icke-kommersiellt inhämtande, nyttjande, förädlande och spridning av kultur skall uttryckligen uppmuntras. Lagstiftningen skall ändras så att det görs helt klart att den endast reglerar användning och kopiering av verk i kommersiella sammanhang. Att dela med sig av kopior, eller på annat sätt sprida eller använda annans verk, skall aldrig vara förbjudet så länge det sker på ideell basis utan vinstmotiv.

Fri sampling

Gör det enklare att bearbeta och återanvända delar av gamla verk.

Förbud mot DRM

Så kallade DRM-tekniker, eller Digital Restrictions Management, begränsar redan idag många av våra lagliga rättigheter att kopiera och använda kultur. Trenden är att mediabolagen bygger in fler och fler tekniska spärrar mot fritt användande i sina produkter. Då spelar det ingen roll vad lagstiftaren säger ska vara tillåtet. Så länge DRM är lagligt hamnar den verkliga makten ändå hos en liten krets av storföretag inom media.

Därför behövs ett förbud mot DRM-tekniker.

Patenten behövs inte

Patent framställs ofta som ett skydd för enskilda uppfinnare mot storföretagen, en bild som inte stämmer överens med verkligheten, då det i snitt kostar en halv miljon att ansöka om (ett) patent, med många ytterligare miljoner i de patenträttsliga processer som följer. De stora företagen använder sig dessutom inte av patenten som en form av skydd, utan snarare som en guldko att mjölka;

Eftersom de flesta delar i en produkt idag är patenterade, och det inte är produktens skapare som har rätten till alla de patenten, leder det till patenttvister och licenskostnader. Företagen patenterar allt de kan, och tar sedan ut en licensavgift från de företag som vill använda deras patent, ett måste för att kunna skapa en ny produkt i dagens samhälle. I och med att man korslicensierar på detta sätt slår man dessutom både ut små aktörer och ogiltiggör patenten som skyddsform.

Ett alternativ till medicinpatent

Dagens utforming av medicinpatent orsakar stora problem för världens fattiga, med stora läkemedelskostnader för (egentligen) billiga läkemedel.

En allmänt accepterad sanning är att läkemedelspatent är enda möjligheten att finansiera forskning och framställning av nya preparat, något som inte är sant.

Det är redan idag staten som bekostar huvuddelen av all läkemedelsforskning, eftersom det är staten som står för över 85% av läkemedelsbolagens intäkter. Om staten istället upphandlade forskningen på nya läkemedel separat, och släppte konkurrensen på att tillverka preparaten fri genom avskaffningen av medicinpatent, skulle det leda till kraftigt minskade läkemedelsutgifter, även om mer pengar än idag avsattes för forskningen.

Mjukvarupatent hämmar innovation

Mjukvarupatent hämmar den tekniska utvecklingen inom IT-området, och utgör ett allvarligt hot mot såväl små och medelstora företag som enskilda programmerare. Trots att patentlagen uttryckligen säger att datorprogram inte ska vara patenterbara, beviljar i synnerhet det europeiska patentverket EPO sådana patent.

I väntan på att patentsystemet avvecklas på europeisk basis måste Sverige göra ett tillägg till patentlagen som uttrycker förbudet mot mjukvarupatent ännu tydligare, och klargör att de inte gäller i Sverige.

Demokratins grundvalar ska värnas, både i Sverige och inom EU

Värnet om den enskildes privatliv är lagfäst i Sveriges grundlag. Ur denna grundläggande rätt springer flera andra viktiga mänskliga rättigheter såsom yttrande- och åsiktsfrihet, informationsfrihet, rätten till kultur och rätten till personlig utveckling. Alla försök från den offentliga maktens sida att inskränka dessa rättigheter måste ifrågasättas och mötas av ett kraftfullt motstånd.

Alla maktmedel, system och metoder som staten kan använda gentemot sina invånare måste befinna sig under ständig omprövning och granskning av folkvalda företrädare. När staten övervakar invånare som inte är misstänkta för brott utgör det en kränkning av den enskildes privatliv på ett i grunden oacceptabelt sätt. Varje medborgare skall tillförsäkras den anonymitetsrätt som idag förutsätts i grundlagen, och den enskildes rätt att bestämma över sina egna personuppgifter måste stärkas.

Staten skall respektera grundlagen även i praktiken. Respekt för medborgarna och deras integritet skall innebära att principer som tortyrförbud, lagstiftningsintegritet, rättssäkerhet, budbärarimmunitet och korrespondenshemlighet är okompromissbara.

Brevhemligheten skall upphöjas till en generell kommunikationshemlighet. Det skall alltså bli förbjudet att avlyssna andras telefonsamtal, läsa annans e-post, SMS eller andra meddelanden på samma sätt som det idag är förbjudet att läsa någon annans brev, oavsett tekniken och vem som tillhandahåller den. Alla undantag från denna regel måste i varje enskilt fall förbli just ett väl motiverat undantag. Arbetsgivare skall endast för att säkerställa en teknisk funktionalitet, eller i direkt samband med den anställdes arbetsuppgifter, kunna få tillstånd att ta del av dennes meddelanden. Staten skall endast vid en konkret brottsmisstanke ha rätt att samla bevis och utföra övervakning av dess invånare. Staten skall i alla övriga fall utgå från att dess medborgare är oskyldiga och lämna dem ifred. Denna kommunikationshemlighet måste ges ett starkt skydd då staten vid ett flertal tillfällen visat sig inkapabel att på ett förtroendegivande sätt handha information som den kommit att förfoga över.

Upphäv datalagringsdirektivet och stärk skyddet för den enskildes privatliv.

När Sverige nu är med i EU har vi rätt att kräva att det skall vara demokratiskt. Det demokratiska underskottet inom EU måste på sikt åtgärdas, och första steget är att hindra det från att permanentas genom en illa genomtänkt konstitution. Det förslag till EU-konstitution som Nederländerna och Frankrike röstade nej till skall inte antagas, vare sig i sin ursprungliga form eller med kosmetiska ändringar och/eller med annat namn, såsom Lissabonfördraget, som Irland röstat nej till.

Beslutsfattande och förvaltning, i såväl Sverige som EU, skall präglas av transparens och öppenhet. Svenska representanter i EU skall på alla sätt verka för att EU närmar sig den svenska offentlighetsprincipen.

Intressant?
Läs mer: Röda Malmö, Dagens Internationalen,
Borgarmedia om EU-valet: DN1, 2, 3, 4, 5, NM, AB1, 2, 3, 4, EX1, 2, 3, SVD,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements