Skilj på Gud och gud

Och människan skapade gudBoknytt
Och människan skapade Gud
Robert Wright
Fri tanke
ISBN: 9789186061227

Skilj på Gud och gud

De religioner och gudar människor har, de är skapade av dem själva. Efter omständigheterna växlar dessa mellan krigiskhet och fredlighet, tolerans och intolerans, ”nationalism” och internationalism, etnicitet och universalism.

Det menar den amerikanske filosofen och författaren Robert Wright (se ”The Moral Animal”) som i denna intressanta men sega tegelsten speciellt tar sig an de tre besläktade abrahamitiska religionerna judendom, kristendom och islam. Detta från en materialistisk utgångspunkt (vilka människobehov fyllde de).

Han menar på att religionerna är människoskapelser, som varierat och förändrats till innehållet över tiden. När människor av den så kallade ”utvecklingen” har kastats in i allt större statsbildningar och imperier (som romarriket och islams välde) kommer de i kontakt med varandra, handlar med varandra och värvar varandra till den egna religionen. Blir ömsesidigt beroende av varandra (basen för så kallad ömsesidig altruism).

Då blir religionerna och de troende imperiemedborgarna av självintresse fredligare, tolerantare och mer av världsmedborgare. Eller snarare är det så att i kampen mellan de många religioner som fanns på antiken så överlevde i en slags kulturell darwinistisk kamp för överlevnad de mest imperie-anpassade.

Alltså de toleranta, mångetniska och kärleksfulla. De som håller samhället samman. Religionens verkliga syfte är just mänskligt samarbete, menar Wright. Och med allt större civilisationer blev gudarna allt mer globala, mäktiga och kärleksfulla. Allt efter människans nya och växande behov.

Exempelvis den Jesus vi lärt känna i skolundervisningen har nog aldrig existerat, menar Robert Wright. Den kristendom som frigjorde sig från judendomen och började predika universellt brödrarskap och kärlek till nästan var i stort ett verk av Paulus, och hans försök att dels värva hedningar, dels skapa intern fred i de många nya församlingar han upprättade under sina resor.

Författaren nämner inte Hegel, men hans tankar är liknande om en ödesbestämd deterministisk historisk utveckling lett av en världsande. Robert Wright menar att detta kan vara en existerande Gud (stort G) med planer för människans moraliska utveckling – via allt större samhällsbildningar.

Hans budskap nu är att det i globaliseringens tidevarv är dags för de troende av olika religioner att också de ta ansvar för denna planetära utveckling. Speciellt gäller det för de kristna och för muslimerna att i världssamhället bli nödvändigt fredliga, toleranta och universalistiska. Lämna konfrontation och fundamentalism (Robert Wright ville nog helst att de ginge samman till en religion).

Jag håller med om honom om att religionerna är människoskapade, men att detta inte utesluter existensen av någon slags kosmisk kraft eller ”Gud”, mån om människans samhällsmoral (det har jag själv en vacklande tro på). Däremot tar jag helt avstånd från tankarna på en ödesbestämd historisk utveckling.

Sådana tankar i händerna på marxism/socialism & liberalism/kapitalism har ju rättfärdigat många övergrepp på de mänskliga rättigheterna. Med Historien, Sanningen och Framsteget på sin sida frestas man att behandla de ”bakåtsträvande” motståndarna till Framåtskridandet brutalt.

Se Bildts ”Den enda vägen” och Thatchers TINA (”There Is No Alternative”) som gött nyliberal fanatism. Och se förstås de oerhörda lidanden som realsocialismen orsakade mänskligheten när de offrade hela generationer för att bygga den ”historiskt nödvändiga” socialismen-kommunismen.

Intressantast i boken finner jag skildringarna av jägar-samlar-samhällenas och de efterföljande hövdingadömenas religion (innan klassamhället kom igång på allvar med jordbruk och industri). Religion ska förklara världen och bevara samhällsfreden, men i de lokala småskaliga jägarsamhällena, där alla kände alla. klarade man av samhällsmoralen på egen hand. Den delen behövde man inga gudar för.

I de efterföljande hövdingadömena fick hövdingarna och de religiösa ledarna en maktställning. Där såddes de första fröna till klasser och klassamhälle. Några fick mer makt, resurser och sex än andra, och på den vägen är det sedan dess.

Hans Norebrink

Läs mer: HD, DN, Respons, TTH,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Köp boken hos Bokus

Köp boken hos Adlibris 

Advertisements
  • Återigen tack för bra tips! Den ska beställas på studs!