Allt för många saknar politiskt och demokratiskt inflytande

De gamla folkrörelserna rör sig inte riktigt längre. Nykterhetsrörelsen, frikyrkorörelsen och den traditionella arbetarrörelsen är långt svagare än för några årtionden sedan. Därmed har en inskolning i demokrati försvunnit.

Människor tycks i mindre utsträckning anse att de politiska partierna är ett bra sätt att tillbringa sin fritid på. De politiska partierna har på 20 år förlorat 360.000 medlemmar. Också ungdomsförbunden har minskat. Samtidigt är det genom partierna de 70.000 kommunala förtroendevalda utses. Istället organiserar sig många människor i andra, lite mindre sammanhang som i styrelser för kooperativa daghem och bostadsrättsföreningar.

Arbetsplatserna har historiskt varit ett viktigt forum för människors åsiktsbildning och tankeutbyte. Ofta var det på arbetsplatsen man kunde träffa på en förtroendevald. Idag går det i Stockholm 1 331 invånare per förtroendevald vilket gör att allt färre känner någon politiker. Med lösare anställningsförhållanden, privata arbetsförmedlingar, inhyrd personal, upphandlingar, bemanningsföretag, tillfälliga jobb osv så minskar arbetsplatsens sociala roll. Den utvecklingen som den borgerliga regeringen leder samhället i går alltså mot ökad atomisering och individualisering. Mot en ökad uppdelning av samhället och ökad ensamhet för individerna med minskad politisk aktivitet och minskat politiskt inflytande som en följd.

Medierna håller på att förvandlas. Allt fler avstår helt från nyhetsmedier. Allt fler håller sig helt till internet, med den risk som finns att folk därigenom bara träffar på andra med samma eller likartade uppfattningar som de själva har.

Utlandsfödda, unga och människor med funktionshinder starkt underrepresenterade i politiska församlingar. 15 procent av de röstberättigade är födda utanför Sverige, men bara 8 procent av politikerna. Siffrorna är likartade för ungdomsrepresentationen. Under senare år har dock kvinnor blivit mer jämlikt representerade i politiska församlingar, men kvinnor är underrepresenterade på ledande politiska poster.

Det krympande rekryteringsunderlaget inom partierna har lett till att färre personer har fler poster och sitter längre. På 50 år har antalet politiska förtroendeuppdrag sjunkit från 24 per tusen invånare till färre än tio. Sverige är eller riskera bli en elitdemokrati lik det antika Aten. En demokrati för ett fåtal, en demokrati bara för överklassen, bara för de rika.

Utvecklingen är delvis en följd av den politik som förts de senaste 25 åren, en följd av ökade klassklyftor, bostadssegregation, skolsegregation, bostadsbrist, arbetslöshet. Delvis är det en följd av en teknisk och social utveckling som borde kunna skapa en fördjupad demokrati men istället skapat forum för konspirationsteorier och möjlighet till att isolera sig ihop med andra som tycker precis samma saker.

Samma politik som är dålig för jämlikheten minskar också människors deltagande och engagemang i politiken.

Intressant?
Media: DN,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements