Dåligt och otillräckligt från Vänsterpartiet om brottslighet

Vänsterpartiets Linda Snecker har i GP skrivit en debattartikel om brottslighet som är ett svar på ett utspel från moderaterna. Det innehåller ett förslag på kriminalpolitik som är totalt otillräckligt och alldeles för fokuserat på ordning och reda samt polisiära åtgärder. Det är dåligt och i vissa stycken också felaktigt. Låt mig gå igenom punkterna i Vänsterpartiets förslag en och en:

• Fler poliser behövs och för varje ny polis på fält ska en socialsekreterare anställas i kommunen.

Det är ytterst tveksamt om det behövs fler poliser. Det som behövs är kanske istället fler civilanställda inom polisen så att polisen kan arbeta såväl brottsförebyggande som med brottsbekämpning och inte administration. Polisen arbetstider behöver också förändra så att de i större utsträckning arbetar på kvällar när de flesta brotten begås. Fler socialarbetare behövs däremot med all säkerhet.

• Inför sociala insatsgrupper i varje socialtjänst och stoppa nedskärningarna i socialtjänsten. Ge socialtjänsten möjlighet att arbeta förebyggande.

Detta förslag är det inget fel på men det räcker inte.

• Det är unga, kränkta män som är inblandade i skjutningarna. Det behövs en åtgärdsplan för att komma åt detta enorma samhällsproblem.

Ett förslag som varken tar upp ett relevant problem eller någon lösning. Det är unga män som begår brott. Det har inget med lättkränkthet att göra. Det har med omogenhet att göra. Att de inte är vuxna helt enkelt. Att vi uppfostrar unga män på felaktigt vis spelar också roll. Det har alltid varit unga män som begår brott. Det som behövs är att hålla dem borta från situationer och miljöer där inga vuxna förekommer. Vilket innebär att trångboddheten och bostadsbristen måsta avskaffas, att det måste finnas ordentligt med organiserade fritidsaktiviteter av många olika slag samt tillräckligt med riktiga arbeten med fast anställning (tillsvidareanställning). Systemet med bemanningsföretag och tillfälliga anställningar måste bort.

• Tillsätt en haverikommission om våldet. Alla berörda aktörer och myndigheter behöver samlas i syfte att ta fram en konkret handlingsplan för att minska våldet och gängkriminaliteten.

Total meningslöst eftersom våldet inte är värre nu än det var tidigare. Ett rent slöseri med pengar. Detta förslag bygger på att Vänsterpartiet accepterat samma felaktiga verklighetsbeskrivning om ökat våld och ökad brottslighet som alla andra partier. Gängkriminalitet kan bara bekämpas genom sociala åtgärder som leder till att bostadsbristen försvinner samt att arbetslösheten, segregationen och hopplösheten minskar.

• Inför ”Sluta skjutprojekt” som framgångsrikt används i Malmö i flera städer. Genom call-inmöten mellan gruppmedlemmar och polis, socialtjänst, kriminalvård och representanter från samhället som grupperna respekterar och lyssnar på.

Den stad och den polis som lyckats bäst är Göteborg och Göteborgspolisen. Malmö och Malmöpolisen har inte alls lyckats lika bra och när de har lyckats har de i stort sett alltid fått hjälp från Göteborg. Det finns inget som visar att de projekt som drivits i Malmö har haft positiva effekter (projekt brukar inte ha det då de avbryts efter en tid). Se istället på hur arbetet gått till i Göteborg.

• Inför krav på tydligare samverkan och samarbete mellan polis och kommuner med utsatta områden och uppdatera polisens medborgarlöften.

Det är inget fel på detta, men det understryker Vänsterpartiets felaktiga fokus på polisen.

• Utred ett nytt vittnesskyddsprogram så att fler vågar vittna och brott kan utredas och dömas.

Direkt kontraproduktivt och helt felaktigt. I Göteborg vittnar folk utan några sådana program. Det som behövs är att folk litar på polisen. För att bygga upp ett förtroende för polisen i fattiga områden krävs att polisen arbetar förebyggande, med mjuka metoder och slutar trakassera folk i förorterna. Det krävs 10-15 års arbete för att detta ska ge effekt. Under den tiden kan brottsligheten och våldet komma att öka innan den minskar. Så har det varit i Göteborg. Men polisen i Göteborg har varit uthållig vilket gett effekt.

• Sluta dalta med företagen som enbart används för penningtvätt och som används som brottsverktyg för att förse kriminella nätverk med svarta pengar och kontanter. De göder gängkriminaliteten.

Det är inte företagen i sig som är det stora problemet. Det är avregleringar, privatiseringar och upphandlingar. Det har kraftigt gynnat de kriminella. Därför krävs avprivatisering och återreglering.

• Storsatsa på avhopparverksamhet.

Okej, men oftast meningslöst om det inte går att få riktiga jobb eller en bostad.

• Höj statusen på brottsförebyggande arbete i kommunerna och stärk kriminalvårdens återfallsförebyggande åtgärder.

Inget fel på detta, men vad innebär det? Det återfallsförebyggande arbetet fungerar oftast inte om det inte finns bostäder och arbeten.

Vänsterpartiets kriminalpolitik är uppenbart helt otillräcklig och har fel inriktning.

Hur det ska se ut och vilken inriktning en kriminalpolitik för vänstern ska ha har jag börjat skissa på. Väsentligt att de ekonomiska klyftorna måste minska, den orättfärdiga, ojämlika och segregerade skolan måste bort, arbetslösheten måste ner och bostadsbristen måste byggas bort. Lägg till höjda ersättningar i välfärdssystemen så att de som är utan jobb eller sjuka har tillräckligt med pengar för att försörja sig.

Vidare krävs är en återreglering av alla gemensamt ägda och kontrollerade verksamheter samt avprivatisering av skolor, vård och omsorgsverksamhet.

Läs mer: