Ingelsson, Hök och Yard – Transmarin

1897 grundades i Helsingborg Rederi AB Kärnan av Carl P Hulthén, I C Hultén och J Lund. Rederiet kom att bedriva trampfart med totalt 8 ångfartyg varav 7 var second-hand fartyg. 1901 avled bolagets VD Carl P Hultén och han kom 1902 att efterträdas av Bernhard Ingelsson (-1937). Fjorton år efter det att Bernhard Ingelsson blivit VD för Kärnan kom han att bilda det mer framgångsrika och välkända rederiet AB Transmarin.

Ingelsson utnyttjade den svaga sjöfartskonjunkturen i samband med första världskriget till att köpa in fartyg från varv, beställda av redare som inte klarat av att fullfölja kontrakten. På detta vis kunde han snabbt bygga upp en modern fartygsflotta till ett lågt pris. I huvudsak sysselsattes fartygen med trälaster från norra Sverige till England med kol och koks som returlaster. Periodvis sysselsattes även fartyg i trafik på Västafrika och Medelhavet. 1921 slogs Ingelssons rederier samman. Kärnan hade vid detta tillfälle bara två fartyg kvar som nu överfördes på partrederier inom Transmarin.

1937 avled Bernhard Ingelsson och kort därefter kom även två andra av bolagets förgrundsgestalter, vice ordföranden och rederiinspektören Carl Larsson samt direktör Otto Killberg att avlida. Posten som styrelseordförande övertogs av Bernhards hustru Signe, ny VD blev Sven Redig som varit med i rederiets ledning från starten.

1946 startade Transmarin sin andra linje denna gång mellan Tyskland/Belgien/England och östra Medelhavet upp mot Svarta Havet. Denna linje berörde alltså inte Sverige och drevs tillsammans med Tyska Deutsche Levanten Line. 1960 bildade Transmarin ett tyskt dotterbolag, Transmarin Hamburg Gmbh för det fortsatta samarbetet på denna linje. Efterhand flaggades Transmarins fartyg på linjen Tyskland-Medelhavet över till tysk flagg. 1962 förvärvarde Transmarin det anrika Helsingborgsrederiet Brubor vilket omvandlades till ett dotterbolag inom rederiet.

Under 1960-talet började rederiet möta allt större problem. Man försökte en del satsningar på nya verksamheter för att förbättra rederiets situation, bl.a. satsade man på mindre gastankfartyg. Dessa satsningar räckte inte för att klara bolagets överlevnad.

Bernhard Ingelssons dotter Kerstin Ingelsson (1924-?) gifte sig med Hans Hök (1921-?). Hans Hök var vice VD i AB Transmarin 1954-65 och sedan styrelseordförande i bolaget. Utöver detta hade han en rad styrelseuppdrag i mindre företag i stuveri- och rederibranscherna. De fick tre barn, Christer Hök (1945-), Peter (1948-) och Glen (1949-)

1972 ägdes AB Transmarin av Förvaltnings AB Transterra som i sin tur ägdes av Signe Ingelsson med 6,3% av aktierna, familjen Yard 46,8% och familjen Hök 47%. Ulla Ingelsson (1919-2009), gift Yard) var 2008 fortfarande en av de allra rikaste personerna i nordvästra Skåne. Även Astrid Yard och Stefan Yard finns med på samma eller liknande listor. 4 år senare, 1976, ägdes bolaget fortfarande i huvudsak av Signe Ingelsson (6,3%), familjen Hök (46,7%) och familjen Yard 46,8%. Flertalet medlemmar i familjen Hök bodde då inte längre i Sverige.

Under 1970-talet överfördes en del av verksamheten till ett nystartat dotterbolag på den västindiska ön Curaçao och Hillerströms övertog ägandet i bolaget. 1977 såldes det sista fartyget. Transmarin Hamburg Gmbh gick i konkurs i slutat av 1970-talet.

Läs mer: HD1, 2, KVP, AB, SDS,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Technorati: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by ScribeFire.

Advertisements