Hagströmer och Qviberg – kortlivad finansgrupp mot sitt slut

Sven Hagströmer och Mats Qviberg var länge ett radarpar i den svenska finansvärlden. De byggde upp ett litet finansimperium som för en tid gav dem en plats bland de stora elefanterna, storfinansen i Sverige. Bland annat genom att plundra det gamla och anrika investmentbolaget Custos. Men sagan blev kort, speciellt i jämförelse med familjer som Wallenberg, Ax:s Johnson, Söderberg och Bonnier. Familjer som i många generationer tillhört den svenska storfinansen.

Det som knäckte samarbetet mellan de två finansmännen Sven Hagströmer och Mats Qviberg var fifflet och spekulationerna i HQ-bank. Affärer som Mats Qviberg bar ett stort ansvar för. Nu går de båda finansmännen skilda vägar. Man delar helt enkelt upp sitt investmentbolag Öresund och de företag som detta är storägare i. Mats Qviberg samlar sitt ägande i ett nytt Öresund med Fabege, Bilia och Skistar som större innehav. Sven Hagströmer samlar å sin sida sitt ägande i det nya bolaget Newco, med Avanza, Concentric och Haldex som större innehav:

Newco föreslås erhålla tillgångar från Öresund till ett värde som motsvarar cirka 59 procent av hela Öresunds substansvärde. Tillgångar till ett värde som motsvarar resterande cirka 41 procent stannar i Öresund. Fördelningen 59/41 motsvarar hur Sven Hagströmers och Mats Qvibergs nuvarande ägarandelar i Öresund inbördes förhåller sig till varandra.

[…]

Öresund kommer att bibehålla sin status som investmentbolag med fokus på svenska noterade aktier och fortsätta att vara noterat på NASDAQ OMX Stockholms huvudmarknad. Avsikten är att Mats Qviberg kommer att utses till ordförande och att Fredrik Grevelius, som idag ingår i Öresunds investeringsorganisation, kommer att utses till verkställande direktör i Öresund. Efter uppdelningen kommer innehaven i Fabege, Bilia och SkiStar initialt att svara för cirka 60 procent av substansen i Öresund.

Innehaven i Carnegie respektive Klarna kommer genom separata holdingbolag att fördelas med cirka 59 procent till Newco och med cirka 41 procent till Öresund.

[…]

Newcos aktier kommer inledningsvis att handlas på First North, med målet att senare upptas till handel på NASDAQ OMX Stockholms huvudmarknad. Initialt kommer styrelsen att bestå av bland andra Sven Hagströmer som ordförande och Stefan Charette, som därutöver blir verkställande direktör. Efter det att Newco upptagits till handel på First North avses en valberedning att inrättas inför val av styrelse på kommande bolagsstämma. Newco kommer, i större utsträckning än Öresund, att fokusera på mindre och medelstora företag, onoterade innehav och företag där Newco kan fungera som en aktiv ägare. Över tid kan Newco även erbjuda viss exponering mot tillväxtmarknader. Efter uppdelningen kommer Avanza, Carnegie, Concentric, Klarna, Haldex och Bilia att svara för knappt 70 procent av substansen i Newco.

[…]

Sven Hagströmer har för avsikt att samla sitt ägande i Newco, medan Mats Qviberg kommer att samla sitt ägande i Öresund. Sven Hagströmer avser, genom sitt bolag Biovestor AB, att förvärva inlösenrätter, främst samtliga de inlösenrätter som tillfaller Mats Qviberg med familj. Sven Hagströmers ägarandel i Newco, efter fullt utnyttjande av samtliga egna och förvärvade inlösenrätter, beräknas uppgå till cirka 34 procent. Newco kommer att ha två aktieslag, A-aktier med 1 röst och B-aktier med 1/10-dels röst. Samtliga aktier kommer initialt att vara A-aktier. Innehavare av A-aktie kommer, enligt bolagsordningen, att ha rätt att begära omvandling av A-aktie mot B-aktie. B-aktien kommer inte att noteras eller handlas på någon marknadsplats. För att begränsa sitt röstinflytande till att vara lägre än 30 procent, avser Sven Hagströmer att omvandla delar av sitt aktieinnehav i Newco till röstsvaga B-aktier.

Carnegie och Klarna kommer att delas så att Sven Hagströmer i praktiken får kontrollen över företagen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements