Naturens hjältar

Humlor i SverigeBoknytt
Humlor i Sverige
Bo Mossberg & Björn Cederberg
Bonnier Fakta
ISBN: 978-91-7424-170-9

Naturens hjältar

Den lilla boken Humlor i Sverige är en fantastisk bok om svenska humlor. Det finns hela 40 olika sorters humlor i Sverige. 40 olika arter. Humlor står för det stora pollineringsarbetet bland svenska blommor, fruktträd och bärbuskar. Värdet av den pollinering som främst honungsbin, vilda bin och humlor står för beräknas vara 900 miljoner kronor per år. Det är en siffra som dock bara gäller avsalugrödor, dvs kommersiell odling. Värdet av privata trädgårdars frukter och bär såväl som skogens vilda bär räknas inte. Humlorna står för en stor del av denna pollinering.

Vill man ha fortsatt mångfald i naturen så bör man gynna humlor. De är i motsats till bin specialanpassade till våra breddgrader och de många olika arterna är i sin tur anpassade till olika sorters blommor, träd och örter. Att gynna humlor är för det mesta mycket bättre än att ge sig på att odla bin. Inte mycket besvär och mycket bra ur pollineringssynpunkt.

Det största hotet mot humlor är det moderna jordbruket. Bristen på blommor i sädesfältens monokulturer har inte bara inneburit att vissa växter blivit sällsynta. Vissa humlearter har hamnat på utrotningens rand. Inte heller är det bara besprutning av ”ogräs” som spelar roll utan också sånt som upprepad skörd av klövervall för ensilageproduktion. På det sättet hindras klöver från att blomma. Eftersom många humlor är beroende av klöver har det inneburit problem. Hårdast drabbad har just den humla som på svenska heter klöverhumla blivit. Den är på utrotningens rand i Götaland, Danmark, Nordtyskland och Brittiska öarna. I Norge har den länge varit försvunnen även om den de senaste åren tycks ha återkommit till ett par platser. Täckdikning, bortnötning av så kallade åkerholmar, för intensivt bete är andra saker som inneburit försämringar för humlor.

En humla som utrotats i Sverige på grund av jordbrukslandskapets förändring är frukthumlan. Backhumla har blivit sällsynt av samma orsaker medan stäpphumlan antagligen utrotats på grund av konkurrens från biodlingar (honungsbin). Stäpphumlan är på gränsen till att helt utrotas och finns bara i några få bestånd i Spanien och Frankrike. Inplantering av främmande humlor i exempelvis växthus hotar också inhemska humlor.

De humlor man oftast ser i sin trädgård, om man har nån, är hushumla, flera sorters jordhumlor och stenhumla. Även trädgårdshumla förekommer, men även många andra arter beroende på vad man har för blommor i trädgården. Vill man gynna humlor ska man ha kryddväxter, en bit av trädgården bör tillåtas vara ängsmark där blommor tillåts blomma. Sälg, oxbär, snöbär, lönn, fruktträd, bärbuskar och enkla gammaldags rosor är växter som humlor också gillar.

Boken beskriver ingående alla humlor som finns i Sverige, hur humlor lever, fortplantar sig, vilka växter olika arter trivs på. Intressant är att många humlearter är så kallade snylthumlor, humlornas kuppmakare kan man säga. En klart läsvärd bok om en insekt som de flesta nog gillar. Med fantastiska illustrationer av Bo Mossberg och medryckande entusiastisk text av Björn Cederberg.

Anders Svensson

Mer: Meny, UR, Vet  & K, Sverige Natur, ST, ArbB, Fionas, SLU, Ottoson & Ottoson, Schlaug, Trädgårdsriket, Artdatabanken, Wikipedia, Småkryp, SVD, FoF1, 2, 3, 4, Ny Teknik, WWF, DN, Fältbiologerna,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Köp boken hos Bokus

Köp boken hos Adlibris 

Advertisements