Dags för säljakt

Det är dags för Sverige att licensjakt säl. Därom är de flesta överens. Undantagen är bl.a. Naturskyddsföreningen och WWF. Naturvårdsverket har utrett frågan tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten:

Tidigare i år fick Naturvårdsverket uppdraget av regeringen att i samråd med Havs- och vattenmyndigheten utreda licensjakt på säl eftersom sälbestånden ökar och därmed också skadorna för fiskenäringen. Idag är det endast skyddsjakt på säl som är tillåten.

– De senaste åren har antalet sälar ökat och en licensjakt som utformas på liknande sätt som dagens regionala skyddsjakt skulle inte hota sälbestånden. Snarare kan det vara ett sätt att minska konflikten mellan sälarna och fiskenäringen som känner av ökade skador på fiskeredskap och fångster, sägerPer Risberg, handläggare på Naturvårdsverket.

I regeringsuppdraget ingick också att se hur det kan bli en mer effektiv skyddsjakt i syfte att fylla beslutad tilldelning. Här har Naturvårdsverket redan under 2013 genomfört förändringar av villkor för jakt med klass 2-ammunition och jakt från båt för att underlätta för säljakten.

Utöver de åtgärder som redan genomförts och aviserats av verket redovisas i rapporten att områden som på olika sätt skyddats från säljakt bedöms ha en betydelse för jaktutfallet. I redovisningen pekar Naturvårdsverket även på att bristande tillgång till jakt kan vara en faktor av betydelse. Slutligen anger Naturvårdsverket att bristande intresse för säljakt är ett viktigt hinder för att uppnå beslutad tilldelning och föreslår riktade informationsinsatser i samband med ett eventuellt införande av licensjakt på säl för att öka intresset för att delta i säljakt.

– Intresset för säljakt behöver höjas om det ska gå att fylla nuvarande tilldelningar vid säljakt. Det är svårt och tidskrävande att jaga säl, avslutar Per Risberg.

Ett annat problem med licensjakt på säl är att produkter från säl inte kan avyttras. Detta då det finns lagstiftning som förbjuder handel med sälprodukter inom EU. Det måste naturligtvis förändras. Sälkött kan ätas och sälskinn användas till en mängd olika produkter.

Säljakt

Säljakt med båtar. Stora Nassa i Stockholms skärgård, Värmdö socken, Uppland.

Läs också: Handelsförbudet för sälprodukter borde tas bort

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements