Ungdomsbrottsligheten blir allt mindre

Ungdomsbrottsligheten i Sverige har länge minskat. Den har minskat rejält. Så också lokalt i Göteborg. Det påstås dock i GP av en polis, Even Magnusson, att den blivit grövre. Det påståendet är inte sant. Även det grova våldet minskar och har minskat länge samt mycket. Det grova våldets andel av ungdomars brott kan sannolikt ha ökat något men det gör inte ungdomsbrottsligheten grövre och värre eftersom även den grova våldsbrottsligheten minskat kraftigt.

En statlig utredning har tittat på brotten mord, dråp, synnerligen grov misshandel, grov misshandel, grov våldtäkt, våldtäkt, grovt rån och rån. Antalet mord, dråp och våldtäkter är undantaget. Det är brott som inte minskat i antal. De har inte heller ökat i antal. Dessutom är det ovanliga brott bland ungdomar. Misshandelsbrotten har däremot minskat mycket kraftigt i antal. Antalet 15–17-åringar och 18–20-åringar som lagförts för synnerligen grov misshandel eller grov misshandel har minskat med 61 procent (från 114 till 45) respektive 51 procent (från 175 till 85). Antalet som lagförts för grovt rån eller rån har minskat med 36 procent (från 254 till 163) respektive 10 procent (från 226 till 203).

Det totala antalet unga som begår brott och som döms för brott har minskat under lång tid. Det gäller för de flesta grova brott men också för i stort sett för alla sorters alla brott. Ungdomsbrottslighet är ett minskande problem och den straffskärpning som föreslagits för unga brottslingar mellan 18 och 20 år är därför inte motiverad och dessutom meningslös, sannolikt också direkt kontraproduktiv.

I GP påstår den intervjuade polisen också att brottsligheten gått ner i åldrarna och att grova brott numera begås av många ungdomar som inte är tillräckligt gamla för att lagföras. Inte heller det är sant visar de enda siffror som finns för brottsligheten bland så unga vilka presenterats i särskild analys från BRÅ som visar ungdomars deltagande i brottslighet och utsatthet för brott. Analysen utgår från tre undersökningar. Antalet som själva uppger att de begått brott har minskat, andelen som uppger att de begått grova brott har minskat ännu mer och andelen som uppger att de utsatts för brott har minskat:

I den analys av ungdomars delaktighet och utsatthet för brott som används i den senaste Skolungdomsundersökningen om brott (SUB) från Brå finns data från CAN:s undersökning om skolelevers drogvanor samt Stockholmsenkäten från Stockholms stad och SUB. CAN:s undersökning genomförs bland elever i grundskolans årskurs nio och gymnasiets år 2 på ett urval av skolor i hela landet, medan Stockholmsenkäten genomförs bland samtliga elever i grundskolans årskurs nio och gymnasiets år 2 boende i Stockholms stad. I denna analys används dock enbart data gällande elever i årskurs nio.

I alla undersökningar som redovisats förutom SUB har utsattheten för brott minskat, framförallt de senaste åren. Att det inte minskat i SUB menar Brå beror på att undersökningen förändrats mycket kraftigt sen den förra undersökningen gjordes och att det därför inte finns någon jämförbarhet över tid i SUB.

När det gäller utsattheten för stöld visar de undersökningar som frågar om detta, dvs Stockholmsenkäten och SUB, en minskning fram till 2011 varefter det hela planat ut och därefter finns varken ökning eller minskning.

När det gäller ungdomar som deltagit i brottslighet har det skett en stark nedgång av andelen ungdomar som anger att de deltagit i våldsbrottslighet de senaste 10 åren. Utvecklingen ser likadan ut i de undersökningar som finns (SUB och Stockholmsenkäten). Mellan 2001 och 2015 har andelen halverats.

Även när det gäller delaktighet i stöld så har andelen ungdomar som begått nåt stöldbrott minskat de senaste 10 åren.

En bidragande orsak till att brottsligheten bland ungdomar går ner är med all sannolikhet att de dricker allt mindre. Alkoholkonsumtionen bland ungdomar i Sverige har rasat kraftigt de senaste 15 åren.

Läs också:

PS. Journalisten Magnus Vasell som skrivit artikeln i GP har inte gjort sitt jobb. Han har slarvat, inte tagit red på fakta, inte följt upp och kontrollerat Even Magnussons uppgifter. Det en enskild polisen säger är sällan sant, det är bara hans fördomar, förutfattade meningar och åsikter som kommer fram. Att journalister okritisk sprider sådant är oseriöst. Konsekvensen blir att Vasell sprider falska nyheter och lögner. Så ska inte en journalist agera.

Advertisements