TV 4 fälld för ”Svensk maffia”

Granskningsnämnden för radio och tv har fällt ett inslag i  TV 4:s dokumentärserie ”Svensk maffia” för att ha stridit mot bestämmelsen om respekt för privatlivet:

Vid bedömningen av om uppgifter i ett program eller inslag innebär ett intrång i en enskilds privatliv har granskningsnämnden bland annat beaktat om den berörda personen gett sitt medgivande till publicering eller på annat sätt offentliggjort uppgifterna. Av nämndens praxis följer att ju mer utlämnande eller besvärande de uppgifter som förekommer är, desto större krav bör ställas på att medgivandet har getts av någon som kan förstå konsekvenserna av att uppgifterna lämnas ut. Om ett program eller inslag innehåller utlämnande uppgifter om en medverkande persons förhållanden krävs enligt nämndens praxis att den medverkande personen har en sådan mognad och ålder som gör att han eller hon kan ta ställning till följderna av sin medverkan. Enligt nämnden innebär detta att särskild försiktighet måste visas i samband med skildring av unga personer som på olika sätt befinner sig i en utsatt situation.

I det aktuella inslaget medverkade NN, som beskrevs som gängmedlem och som med egna ord berättade om sin önskan att ha makt och tillhöra ett brödraskap där man visade lojalitet mot varandra. Han berättade även kort om sin ”trasiga” bakgrund och hur han som ung mått dåligt och haft problem i skolan. I inslaget framställde NN och hans vänner sig själva som tuffa och kriminella och de gjorde klart att det inte fanns något som de inte skulle göra för varandra. De uppgifter som lämnades om NN och den bild som gavs av honom i inslaget var enligt nämnden utlämnande.

Intervjun med NN gjordes ett år innan programmet sändes. Av handlingarna i ärendet framgår att NN:s anhöriga inför sändningen kontaktat produktionsbolaget och ifrågasatt NN:s medverkan då NN, enligt dem, var begåvningsmässigt handikappad och inte hade insett vad programmet skulle handla om. Av TV4:s
yttrande framgår att NN skriftligen hade meddelat produktionsbolaget att han ville att hans ansikte skulle avidentifieras och att hans namn inte skulle nämnas.

Den information som de anhöriga lämnade till produktionsbolaget om NN:s bristande förmåga att förstå innebörden och följderna av sin medverkan i ett program av detta slag, samt NN:s skriftliga önskan om att bli avidentifierad i programmet, var enligt nämnden omständigheter som innebar att särskild försiktighet borde ha iakttagits i samband med skildringen av NN. Enligt nämndens mening kan den eftertext som förekom i programmet inte anses ha varit tillräcklig. Mot bakgrund av den information som produktionsbolaget hade inför sändningen av programmet borde fler åtgärder ha vidtagits för att skydda NN:s integritet. När så inte skedde strider inslaget enligt nämnden mot bestämmelsen om respekt för privatlivet.

Jag tycker beslutet som granskningsnämnden tagit verkar rimligt och vettigt. TV4 borde ha visat mer hänsyn till den unge mannen och det var som jag ser det delvis hänsynslöst att sända inslaget. Frågan är om ens det mesta av det som den unge mannen sa var sant eller om han överhuvudtaget var gängmedlem mer än i sin egen fantasi.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Advertisements
  • ”Frågan är om ens det mesta av det som den unge mannen sa var sant eller om han överhuvudtaget var gängmedlem mer än i sin egen fantasi.”

    Håller med på den punkten.