Mindre knarkbeslag år 2013

Tullverkets beslag av amfetamin, opium och kokain ökade under 2013, jämfört med 2012. Beslagen av heroin och cannabis har däremot minskat.

Tullverkets kontrollverksamhet har styrts till det tunga godsflödet, vilket har medfört en minskning av antalet resandekontroller.

– Det krävs en ständig balans i kontrollverksamheten, som innebär att vi med befintliga resurser måste röra oss mellan resandeflödet – som erfarenhetsmässigt ger större antal beslag – och i godsflödet, som brukar ge större mängd beslagtagen narkotika men tar mer tid i anspråk, säger Therese Mattsson, generaltulldirektör. Smugglarnas tillvägagångssätt varierar över tid och det måste speglas i våra metoder och prioriteringar av verksamheten.

– I grunden handlar det om att öka vår analys- och selekteringsförmåga för att vara på rätt plats, med rätt kompetens i rätt tid och inte störa vare sig resandeflödet eller godsflödet i onödan. EU:s nya tullagstiftning kommer att leda till ett helt elektroniskt utbyte av information mellan Tullverket och företagen samt övriga tullmyndigheter i EU. Det kommer att förbättra förutsättningarna för vår kontrollverksamhet genom en mer automatiserad selektering, säger Therese Mattsson, generaltulldirektör.

Totalt har Tullverket genomfört knappt 100 000 kontroller under 2013 i syfte att förhindra införsel av varor som utgör ett hot mot hälsa, miljö och säkerhet. Styrningen till kontroller i det tunga godsflödet medför en minskning av det totala antalet kontroller med tre procent jämfört med 2012.

Under 2013 gjorde Tullverket 6 095 narkotikabeslag, vilket är färre än under 2012. Jämfört med antal beslag av narkotika för tio år sedan (2003) har antalet beslag ökat med cirka 145 procent, trots att myndigheten då utförde mer än 100 000 kontroller.
– Trots minskningen ligger beslagen på en fortsatt hög nivå. Det visar att Tullverket blivit alltmer effektivt under de senaste tio åren och att vi gör stor nytta med de resurser vi har, säger Therese Mattsson. Det återstår ändå en hel del att göra när det gäller ökad analysförmåga för större träffsäkerhet, nya arbetsmetoder och effektivare IT-stöd.

Satsningar för ökad selekteringsförmåga

Som ett led i satsningen på det tyngre godsflödet har Tullverket under 2013 investerat i tre nya mobila skannrar för kontroll av containrar och lastfordon. Den första skannern har nyligen tagits i drift i gränsskyddsverksamheten i Stockholm. Driftsättning av nya skannrar i Göteborg och Malmö planeras till sensommaren.

– Skannerverksamheten har en nyckelroll i arbetet med selektering av lastbils-, container- och järnvägsgods, säger Sven-Peter Ohlsson, gränsskyddschef på Tullverket. I genomsnitt skannas cirka 450 transportmedel och containrar per månad. Med nya skannrar kommer vi att kunna utveckla Tullverkets förmåga att upptäcka dolt smuggelgods i det tunga godsflödet. Kontrolltiden för varje objekt i det tunga godsflödet kommer att förkortas betydligt. Det är bra både för Tullverket och för näringslivet.

Som ett sätt att effektivisera utredningsverksamheten inom Tullverket införs successivt ett nytt arbetssätt inom brottskämpningens utredningsverksamhet. Ett flertal nya förundersökningsledare har utbildas under 2013. Ett nytt fördelningsdirektiv gällande brott av enkel beskaffenhet den 1 juni gör det möjligt för Tullverket att leda fler förundersökningar själva. Det gäller t.ex. brott upp till normalgraden och brott där ingen person är frihetsberövad för att på ett effektivt sätt avsluta ärenden i samband med att de uppdagas.

Ökning av amfetamin, kokain och opium men minskning av cannabis och heroin
Statistiken visar en fortsatt ökning för såväl antalet beslag som mängden beslagtagen amfetamin. Under 2013 gjorde Tullverket 354 beslag av amfetamin, (2012:147 beslag). Den beslagtagna mängden amfetamin uppgick till 225 kg (2012:139 kg). Under 2013 avslutade Tullverket en omfattande utredning som resulterade i att totalt 73 kg amfetamin tagits bort från ”marknaden” och i ärendet dömdes tre personer för grovt narkotikabrott.

Antalet beslag av kokain har mer än fördubblats (217 beslag under 2013 jämfört med 102 beslag under 2012). Även mängden beslagtagen kokain har ökat jämfört med 2012 (30 kg under 2013, jämfört med 26 kilo under 2012).

Tullverket har tredubblat mängden beslagtagen opium (12 kg under 2013, jämfört med 4 kg under 2012). Antalet beslag av opium är däremot i princip oförändrat.

Motsatt förhållande är det för beslagen av heroin. Antalet beslag har nästan fördubblats under 2013 (85 beslag 2013 jämfört med 47 beslag 2012), men mängden beslagtagen heroin har halverats (3 kg under 2013 jämfört med 6 kg under 2012).

Antalet beslag av LSD och Ecstasy har ökat under 2013, medan mängden är på samma nivå som 2012. Det är dock en fortsatt ökning jämfört med 2011.

Både antalet beslag och mängden beslagtagen cannabis i dess olika former (marijuana och cannabisharts) har minskat under 2013. Beslagen av cannabisharts har nästintill halverats (579 kg under 2013 jämfört med 1 035 kg under 2012). Mängden beslagtagen marijuana har minskat med 138 kg (331 kg under 2013 jämfört med 469 kg under 2012).

Antalet omhändertaganden av missbrukssubstanser enligt den så kallade Förstörandelagen för ännu ej narkotikaklassade substanser har ökat med 5 procent under 2013, jämfört med 2012.

Svensson/Tullverket

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements