Tonnageskatt på sjön för miljön och jobben

Svensk sjöfart går idag kräftgång. En del problem skulle kunna lösas genom att införa tonnageskatt (kallas också blå skatt). Det skulle ett skattesystem för transporter på hav och kanaler som liknar det som finns i de flesta länder och sannolikt innebär minskad utflaggning av svenska fartyg. Kanske till och med en inflaggning av svenskägda fartyg:

– Med uppdraget att skapa ett system som stärker den svenska sjöfartens konkurrenskraft och bryter trenden av utflaggning till våra grannländer har utredningen skapat ett stabilt, bra och långsiktigt förslag, säger Pia Berglund Sveriges Redarförening.

När skatten införs kommer fler fartyg att flaggas in till Sverige, vilket kommer att ge ökade skatteintäkter som inom kort tid kommer att bidra till systemets finansiering. Till detta kan läggas den mängd övriga positiva skatteeffekter som tonnageskatten får för samhällsekonomin.

Tonnageskatten – den blå skatten – ger ekonomiska intäkter och mervärden tämligen omgående. Den relativt lilla summa som den blå skatten kostar, ca 40 miljoner, vägs mer än väl upp av den ökande intäkten som uppskattas till omkring 13 miljarder i ökad BNP.

– Det handlar om mervärden i form av forskning och innovation som svensk sjöfart genererar. Fler företag kommer att investera i Sveriges världsledande och högteknologiska maritima industri, säger Kenny Reinhold ordförande i SEKO Sjöfolk.

– Det innebär många fler jobb och bygger ledande kompetens som starkt bidrar till svensk ekonomisk tillväxt, fortsätter Kenny.

Att sjöfarten bidrar till klimatomställningen är en ytterligare samhällsvinst som underlättar för Sverige att nå miljömålen. Godstransporter i låga hastigheter till sjöss ger mindre klimatpåverkan än vägtransporter.

– Den blå skatten är en förutsättning för en klimatsmart infrastruktursatsning på vattenvägen till, från och i Sverige, säger Christer Themnér, vd Sjöbefälsföreningen.

Tonnageskatt är dock bara en del av det som måste göras för att gynna miljövänliga fartygstransporter. Skatter och avgifter mellan olika transportsystem måste harmonieras så att det blir konkurrensneutralitet. Dagens regler gynnar den minsta miljövänliga formen av transporter, transporter med lastbil:

Ett annat är bristen på konkurrensneutralitet mellan transportslagen. I dag bär inte de olika transportslagen sina egna kostnader. Sjöfarten har farleds- och lotsavgifter, något sådant har inte lastbilarna. Avgifterna finansierar till stora delar Sjöfartsverkets verksamhet. Därför behövs det styrmedel och beslut som ger rättvisa villkor mellan de olika transportslagen. Ett införande av kilometerskatt för lastbilstransporter är alltså också avgörande för att ge sjöfarten rätt förutsättningar att bli ett klimateffektivt alternativ till de tunga lastbilar som idag blir allt fler på vägarna.

Dagens transporter är många gånger för billiga. Det bidrar till att allt fler som arbetar inom sektorn hamnar i otrygga anställningsformer via bemanningsföretag eller som falska egenföretagare. Vi ser det inom flyget, där strejkerna avlöst varandra, i syfte att bevara anställningstryggheten, vi ser det på vägarna där det gått så långt att brottslig verksamhet slår ut den lagliga på bekostnad av chaufförernas grundläggande mänskliga rättigheter och vi ser det inom sjöfarten där en majoritet av världens sjöfolk har usla arbetsvillkor.

Här är den svenska modellen med trygga kollektivavtal en viktig garanti. När det gäller sjöfarten, så spelar den svenska flaggan på fartygen en avgörande roll, eftersom den garanterar att de som arbetar ombord har kollektivavtal. Sverige har en lång tradition av ett internationellt arbete för mänskliga och fackliga rättigheter. Till exempel så driver Seko sjöfolk ett fackligt samarbete för schysta villkor på Östersjön, med målet att schysta villkor ska gälla för alla oavsett var man kommer från eller vilken flagga fartyget har som man arbetar på. Utan en svensk sjöfart kommer detta viktiga arbete inte vara möjligt. På det sättet gynnar tonnagebeskattningen även arbetet för schysta arbetsvillkor inom den globala sjöfarten.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements