Genom att spara asp kan skogsbruket gynna djurlivet

Aspen är värd för minst 1000 vedlevande arter och är ett viktigt trädslag för mångfalden i nordliga barrskogar. Att spara både levande och döda aspar på hyggen är också en mycket effektiv hänsynsåtgärd vid avverkning. Det visar forskare från SLU och Skogforsk i en rapport om den forskning som har gjorts om denna typ av hänsyn.

Asp

Aspstammar. Foto: Lena Gustafsson

– I norra halvan av landet, där vi saknar ädla lövträd, ger aspen ett stort bidrag till mångfalden, säger Lena Gustafsson vid SLU, en av författarna till rapporten enligt ett pressmeddelande från SLU. En del arter, även ovanliga, gynnas av den soliga och öppna miljön på hyggen. Vissa arter klarar sig dock sämre och trivs bättre på asp i gammal skog. Lena Gustafsson menar också att det kan var smart att röja och gallra runt de kvarlämnade asparna då det är bra om de är solbelysta.  Detta innebär enligt rapporten också att plantering ska undvikas runt asparna.

Rapporten visar också att antalet arter kan öka med tiden efter en avverkning. Ett exempel är trädlevande lavar; många arter som är vanliga i den gamla skogen överlever på hygget, samtidigt som nya mer ljustoleranta arter vandrar in. En del andra artgrupper, t.ex. mossor, verkar dock enlit rapporten vara mer känsliga. De skuggiga nordsidorna av trädstammarna är särskilt viktiga för uttorkningskänsliga arter.

Stora och grova aspar har hittills lyfts fram som särskilt viktiga för den biologiska mångfalden. Ny forskning visar dock att även klenare träd kan ha stort värde för vissa arter och att det därför kan vara bra att spara olika storlekar vid avverkning. Att lämna levande träd innebär på sikt också attd et kommer att finnas död aspved i skogen. Det är också bara för den biologiska mångfalden.

– Att aspen hyser många arter både som levande och död är ingen överraskning för insektssamlare, ornitologer och botanister. Forskningen har bekräftat detta, men den har också gett nya spännande insikter om hur viktig hänsynen är när det gäller detta trädslag, säger Jan Weslien på Skogforsk enligt pressmeddelandet. Han är också en av författarna till rapporten.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements