Mer vindkraft i Göteborgs hamninlopp en bra satsning

Havs- och vattenmyndigheten menar i sitt yttrande om planer på att bygga cirka 15 vindkraftverk i Hake fjord i Göteborgs hamninlopp, Vindplats Göteborg, att det går bra att bygga vindkraftverk på platsen. Det är Göteborg Energi som vill bygga vindkraftverken.

Vindplats Göteborg

Vindplats Göteborg som den kan komma att se ut från Fotö.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) säger ja till tillstånd under förutsättning att flera kompletterande villkor ställs upp för både anläggningsarbeten och drift. I HaV:s yttrande står att bolaget måste kunna garantera att vindkraftparken inte orsakar ”betydande negativ miljöpåverkan”.

–  Viktigast är att arbetet med vindkraftparken inte leder till spridning av de föroreningar som finns i sedimenten på botten, bland annat menar vi att muddermassor från bygget ska tas omhand på land och inte dumpas i havet, säger Malin Hemmingsson, utredare på enheten för miljöprövning och miljötillsyn.

–  Området är redan i dag starkt påverkat av sjöfart, hamn- och industriverksamhet och har tidigare använts som  dumpningsplats.  Här finns bland annat förhöjda halter av kvicksilver, PCB, bly, koppar och zink.

Det är ännu inte bestämt när förhandlingarna om vindkraftparken i Hake fjord kommer att hållas i mark- och miljödomstolen.

Många andra remissinstanser har i motsats till Havs- och vattenmyndigheten sagt nej till Vindplats Göteborg. Exempelvis Länsstyrelsen i Skåne som är förordnad tillsynsmyndighet i ärendet. De säger nej i huvudsak för att det finns risk för spridning av miljögifter då miljöfarligt avfall tidigare dumpats på platsen. Men också på grund av påverkan på landskapsbilden, på grund av buller i några fågelskyddsområden och påverkan på kulturmiljö och friluftsliv. Även miljöförvaltningen i Göteborgs stad säger nej, främst med hänvisning till riskerna med det miljöfarliga avfalla som finns på platsen.

Problemen med de miljögifter som finns i det avfall som dumpats på platsen är naturligtvis allvarligt. Detta gäller dock även om vindkraftverken inte byggs. Risk för en spridning av gifterna finns dock vid ett bygge och situationen kan alltså bli värre än vad den är.

Att klaga på påverkan av landskapsbilden som Länsstyrelsen i Skåne är däremot befängt. Det handlar om Göteborgs hamn och hamninlopp som är fullt med oljecisterner, vindkraftverk, industribyggnader, hamnanläggningar, fartyg ankrade på reden, stor fartygstrafik etc. Ett antal vindkraftverk skulle knappast påverka på nåt sätt.

Den tilltänkta platsen för vindkraftverken ligger nära farleden för stora fartyg in till Göteborgs hamn. Detta kan i sig kanske vara ett säkerhetsproblem, men det tar ingen av de remissinstanser vars uttalande jag läst upp. Sannolikt anses det därmed inte var ett större problem. Störningarna på fågel- och djurliv kommer knappast att öka i sådan omfattning så att det blir nåt problem. Redan idag är området bullerstört av tät fartygstrafik, ljuden från Göteborgs hamn osv. Några vindkraftverk gör nog varken från eller till. Friluftslivet i området får nog också anses vara ganska begränsat. Att vara i farleden där stora fartyg dundrar fram med en liten båt är inte speciellt kul och inget som de flesta tycker är lämpligt nån längre stund.

Läs mer:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements