Hyresgästföreningens förbundsstyrelse riktar allvarlig kritik mot Kristofer Lundberg

Kristofer Lundberg är ordförande i Hyresgästföreningen Västra Sverige och i Hyresgästföreningen Angered. I en extern utredning som beställts av förbundsstyrelsen Hyresgästföreningen riktas hård kritik mot Kristofer Lundberg. Den externa utredningen har utförts av utomstående jurister som tittat närmare på misstankarna om ekonomiska oegentligheter inom regionstyrelsen i Västra Sverige. Utredningen visar på ett flertal allvarliga överträdelser mot gällande riktlinjer och principer.

Den sammanvägda bedömningen innebär enligt Hyresgästföreningens förbundsstyrelse att regionordföranden som dessutom är ordförande för Hyresgästföreningen Angered har gjort sig skyldig till synnerligen allvarliga överträdelser av stadgar och andra styrdokument.

Som underlag för utredningen har berörda förtroendevalda bland annat i regionstyrelsen intervjuats och en stor mängd material har gåtts igenom. Ett särskilt ansvar faller här på ordföranden för styrelsen i Angered och i region Västra Sverige som enligt utredningen själv deltagit i beställningen av annonser för Angered, trots ett underskott i slutet av oktober 2019.

–Jag ser oerhört allvarligt på det här samtidigt som jag är glad över att våra kontrollfunktioner larmar om något inte stämmer. Det här handlar om våra medlemmars pengar och det måste vi hantera väl. Nu tar vi denna information vidare för att besluta om vilka åtgärder vi blir tvungna att vidta i denna situation, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.

Kritiken mot Kristofer Lundberg är i korthet att han:

  • i sin roll som regionordförande underlåtit att göra regionstyrelsen uppmärksam på den ekonomiska situationen i hyresgästföreningen Angered över vilken regionstyrelsen hade tillsynsansvar.
  • beställt ett stort antal annonser utan att ha befogenhet till detta
  • attesterat fakturor som inte borde ha attesterats
  • medverkat till ett kraftigt överskridande av Hyresgästföreningen Angereds budget

Regionsrevisorerna i Hyresgästföreningen Västra Sverige har för sin del konstaterat att styrelsen i Angered har handlat i strid med föreningens stadgar genom brister i tillsynsansvaret av de lokala hyresgästföreningarna, samt visat på bristande kontroll av ekonomin genom ett överskridande med 761 329 kronor, för bland annat ej budgeterad verksamhet. De avstyrkte också att årsmötet skulle bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet. Trots detta bestämde medlemmarna som var på årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Som ett resultat av den externa utredningen kommer förbundsstyrelsen i Hyresgästföreningen att överväga om ytterligare åtgärder ska vidtas gentemot Kristofer Lundberg, regionordförande i västra Sverige och ordförande för Hyresgästföreningen Angered, samt om åtgärder behöver vidtas gentemot Hyresgästföreningen Angered.

Den allvarliga kritiken i rapporten från den externa utredningen styrks av de förtroendevalda revisorerna som enligt förbundsstyrelsen riktat samma allvarliga kritik mot styrelsen i Hyresgästföreningen Västra Sverige som den externa rapporten gör.

–Vi agerar för att säkerställa en säker hantering av regionens resurser. I de oroliga tider som nu råder är vår uppgift viktigare än någonsin. Det är många hyresgäster som sätter sin tilltro till oss och med all rätt. Detta måste vi förvalta, något annat hör inte hemma i Hyresgästföreningen, säger Marie Linder i ett pressmeddelande.

Kristofer Lundberg förnekar i uttalanden till GP att han skulle ha beställt några annonser även om hans namn finns på beställningarna:

Kristofer Lundberg å sin sida nekar till anklagelserna.

Vi har utsatts för ett bedrägeri och nu försöker man ge mig ansvaret för det, säger han till GP.

Du har inte beställt några annonser?

– Nej, det har jag inte. Däremot finns mitt namn på ett stort antal annonser som jag inte har beställt, säger Kristofer Lundberg.

Läs mer:

 

Advertisements