Släpp solenergin fri

Idag finns det helt onödiga och dessutom idiotiska begränsningar när det gäller svensk solenergi. Utbygganden bromsas av regler som enbart finns för att gynna de stor elbolagen och deras monopolliknande ställning.

En villaägare som producerar mer el än vad som räcker det egna behovet av el  möts i dag av begränsningar i form av maximal mängd som elnätsägarna tillåter samt krav på registrering. Vid  en försäljning av mer 30 000 kilowattimmar per år ut på nätet tillkommer dessutom momsplikt. För en vanlig villaägare kan det alltså bli både dyrare och krångligare att producera mer. Ett förhållande som naturligtvis är orimligt. Det hindrar exempelvis de flesta från att installera solceller på fritidshus och sommarstugor då elbehovet i dessa ofta är litet.

För företag så finns det också begränsningar som gör att de inte kan bygga stora anläggning på fabriks- och lagerbyggnaders tak eller på kontorsfastigheter. Installerar de mer än 255 kilowatt solel blir de tvungna att betala energiskatt eftersom de då klassas som elproducent vilket medför särskilda regler samt energiskatt. Detta gör att de flesta företag undviker att bygga solenergianläggningar.

Dessa två begränsningar gör att svensk solenergi inte byggs ut i den takt som vore möjlig. En snabbare utbyggande vore rimlig och dessutom bra. Förutsättningarna för solenergi är bra i södra Sverige och det är där elen behövs. Dessutom är solenergi ett perfekt komplement till vindkraft. När det är ljust och mycket sol blåser det mindre och vice versa. När vindkraften producerar mycket producerar solceller mindre och när solceller producerar mycket blåser det mindre.  Med vattenkraft som bas i elproduktionen är mixen perfekt.

De begränsningar för utbyggnaden av solenergin som finns borde så snabbt som möjligt tas bort. Allt annat är orimligt. Släpp solenergin fri från storbolagens fjättrar.

Advertisements