FRA, MUST och det internationella utbytet

Försvarets Radioanstalt (FRA) har en stor militär kund. Det är Militärens underättelse- och säkerhetstjänst (MUST). MUST har sedan gammalt ett utbyte av information med den amerikanska militärens säkerhetstjänst, Defence Intelligence Agency (DIA). Samtidigt har FRA ett samarbete med National Security Agency (NSA) sen länge. NSA är en del av DIA.

Det mesta av MUST:s verksamhet är av naturliga skäl hemligstämplat och det som finns att läsa om MUST är mest från olika statliga utredningar. I den tidigare överbefälhavaren Owe Wiktorins utredning (SOU 2003:30) om FRA står det bland annat följande om MUST och FRA:

När det gäller frågan om FRA har följt den underrättelsemässiga tyngdpunktsförskjutning som har skett på grund av den allmänna säkerhetspolitiska utvecklingen har det från FRA:s sida uppgivits att myndigheten har förändrat signalspaningsverksamheten mot nya säkerhetshot. Förändringen har dock enligt vad som har uppgivits från FRA skett i mindre utsträckning än vad som har varit fallet vid andra större västliga signalspaningsorganisationer. Anledningen till detta har enligt FRA i huvudsak berott dels på vad som under tiden har angivits som FRA:s uppgifter i regleringsbreven för myndigheten, dels på de uppgifter som Försvarsmakten genom MUST såsom huvudsaklig uppdragsgivare ger FRA i det för försvarsunderrättelseorganen gemensamma årliga inriktningsdokumentet ”Försvarsmaktens inriktning av underrättelse- och säkerhetstjänsten” kallat INRIUS. (Numera har ur INRIUS brutits ut en särskild del som endast avser FRA; båda dokumenten benämns i fortsättningen INRIUS). I regleringsbreven och INRIUS har enligt FRA den militärt inriktade signalspaningen fortsatt betonats med hänsyn till vår strategiska och geografiska situation.

[..]

De uppdrag som ges FRA är mer allmänt hållna och återspeglar vad MUST bedömer att FRA kan inrikta sin spaning mot. MUST frågar inte närmare efter i vilken mån FRA kan lösa de uppdrag som anges i INRIUS utan detta lämnas åt FRA. Enligt MUST:s uppfattning är det inte heller lämpligt att mer i detalj ange kraven på underrättelser från FRA. Med detaljerade krav finns det enligt MUST risk för att FRA enbart koncentrerar sig på den enskilda uppgiften och inte ägnar sig åt en mer övergripande eller allmän insamling av information av underrättelsekaraktär.

Vad jag förstår innebär detta att FRA ges väldigt fria händer kring hur, var och vad man samlar in när det gäller militär underrättelseinformation. FRA styr sig självt utan någon som helst kontroll. Detta understryks också av hur det står i den nya lagen:

1 § I försvarsunderrättelseverksamhet enligt lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet får den myndighet som regeringen be-stämmer (signalspaningsmyndigheten) inhämta signaler i elektronisk form vid signalspaning. Signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet får endast ske i de fall regeringen eller, enligt regeringens bestämmande, en myndighet närmare bestämt inriktningen av signalspaningen.
Om det är nödvändigt för försvarsunderrättelseverksamheten får signaler i elektronisk form inhämtas vid signalspaning även för att
1. följa förändringar i signalmiljön i omvärlden, den tekniska utvecklingen och signalskyddet, samt
2. fortlöpande utveckla den teknik och metodik som behövs för att bedriva verksamhet enligt denna lag.

[…]

5 § För en myndighets närmare inriktning av signalspaning enligt 1 § första stycket krävs tillstånd, om inte inriktningen har angetts av reger-ingen eller Regeringskansliet. Ett tillstånd får ges för högst sex månader från dagen för beslutet och kan efter förnyad prövning förlängas med högst sex månader i taget.
Tillstånd får endast ges för inriktning som är förenlig med lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet. Tillstånd får endast lämnas om syftet med inriktningen väger klart tyngre än det integritetsin-trång som inhämtning i enlighet med inriktningen kan innebära och detta syfte inte kan tillgodoses på ett mindre ingripande sätt. Tillstånd får inte lämnas om inriktningen endast avser en viss fysisk person.
I brådskande fall får inriktning anges utan att tillstånd har lämnats. Inriktningen skall då omedelbart anmälas till den myndighet som skall lämna tillstånd. Finner tillståndsmyndigheten att det saknas förutsättningar för tillstånd, skall signalspaningsmyndigheten underrättas. Verksamheten med anledning av inriktningen skall då omedelbart avbrytas.

Dvs signalspaning kan bedrivas även mot sådant som inte innefattas av begreppet försvarsunderättelseverksamhet. MUST kan vara mottagaren av sådan information vad jag kan förstå. Det finns paragrafer om tillstånd och liknande i lagen, men samtidigt så finns det egentligen ingen riktig tillsyn över detta. Regeringens regleringsbrev är ofta det som styr verksamheten och där lämnas ofta vida ramar för vilken verksamhet FRA eller andra underrättelseorgan får bedriva.

Vidare innebär undantaget i lagens paragraf 5 att FRA i praktiken kan göra precis vad de vill. Och sen anmäla det i efterhand för godkännande. Men då har det ju redan skett och komtrollen blir meningslös.

Det är också uppenbart att MUST och FRA får utbyta information med färmmande lands underättelstjänster enligt FRA-lagen:

9 § Signalspaningsmyndigheten får för den verksamhet som anges i 1 § andra stycket, enligt regeringens närmare bestämmande, etablera och upprätthålla samarbete i signalspaningsfrågor med andra länder och internationella organisationer.

Även i avtalet med USA om underrättelseverksamhet framgår detta klart:

The objective of this Agreement is to establish a framework to encourage, develop and facilitate bilateral Cooperative Activity in science and technology that contributes to the homeland security capabilities of both Parties in:
a) the prevention and detection of, response to, and forensics and attribution applied to, terrorist or other homeland security threats and/or indicators;
b) the protection of Critical Infrastructure; and
c) crisis response and consequence management and mitigation for high-consequence events.

[…]

The Parties shall seek to achieve the objectives set out in Article 2 (Objective) by means which may include, but are not limited to:
a) facilitating a systematic exchange of technologies, personnel, and information derived fromor applied to similar and complementary operational Research, Development, Testing and Evaluation;
b) collaborating to develop technologies and prototype systems that assist in countering present and anticipated terrorist actions in their respective territories and other homeland threats that satisfy their common strategic interests and requirements;
c) integrating or adapting the homeland security technologies of each Party to save development costs;
d) conducting evaluation and testing of prototype homeland security technologies;
e) developing an approach to identify shared priorities, including areas of research for Cooperative Activity;
f) ensuring consistent and appropriate measures of effectiveness by development and implementation of appropriate standards and supporting test protocols and methodologies;
g) involving, as appropriate, a wide range of public and private sector research and development organisations in Cooperative Activity developed pursuant to this Agreement;
h) providing reciprocal opportunities to engage in Cooperative Activity, with shared responsibilities and contributions, which are commensurate with the Parties’ or theParticipants’ respective resources;
i) providing comparable access to government-sponsored or government-supported programs and facilities for visiting researchers and experts, and comparable access to and exchange of information and Equipment and Material;
j) facilitating prompt exchange of information and Equipment and Material, which may affect Cooperative Activity, and facilitating the dissemination of information and Equipment and Material, consistent with applicable national laws, regulations, policies and directives; and
k) utilising and applying Project Foreground Information derived from Cooperative Activity to benefit both Parties. The right to ownership and exploitation of Project Foreground Information are to be governed by the Articles of this Agreement and established in a Technology Management Plan, taking into account, among other things, the Parties’ respective contributions to the Project.

Avtalet med USA omfattar all underrättelseverksamhet, dvs så väl MUST som FRA och innebär att man exempelvis kan tänkas utbyta information om Ryssland.

Intressant?
Bloggat: Falkvinge, Magnus Ahlkvist, Peter Karlberg, Pelaseyed, Jinge,
Borgarmedia: SVD1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements