Det stora våldsproblemet

Våld av unga män mot unga män är och har alltid varit det stora våldsproblemet. Inte våld mot kvinnor. Ungdomsvåld är det totalt dominerande våldsproblemet i Sverige:

Mer än åtta av tio vårdade våldsoffer var en man i ålder 15-25 år. Omräknat i vårdade per 100 000 har det på ett år ökat från 131 till 144.
– Det är det högsta antalet vårdade sedan 1998, konstaterar Anders Tennlind.

Men rubrikerna om en ökning ska tas med en nypa salt. För i den levnadsundersökning som görs regelbundet bland ungdomar uppger ungdomar att de inte utsätts för mer våld:

– Men ungdomarna själva säger inte att de utsatts för mer våld, enligt levnadsnivåundersökningarna, och det är inte fler som omkommer efter våld, säger Felipe Estrada.

Samtidigt visar socialstyrelsens undersökning att fler får uppsöka vård som ett resultat av våld:

Kriminolog Felipe Estrada vid Brottsförebyggande rådet, Brå, påpekar att våldet bland unga varierar över årtiondena. Han har forskat speciellt på ungdomsvåldet utifrån patientregistret sedan lång tid.
– Dagens höga siffror är en återgång till dem som gällde i början av 1990-talet liksom i slutet av 1970-talet. Men det borde ha minskat nu med tanke på de stora insatser som gjorts, säger han.

Bägge uppgifterna, om att färre utsätts för våld och antalet vårdtillfällen ökar, kan vara korrekta. De som utsätts för våld utsätts troligen för grövre våld idag. Det kan förklarar diskrepansen (skillnaden) mellan Socialstyrelsens rapport och den regelbundna undersökningen bland ungdomar.

Samtidigt ska vi också konstatera att våldet som helhet faktiskt minskar:

Medan de flesta skadetyper minskat eller legat still något går de två grupper där ungdomarna dominerar mot trenden

En trolig orsak till ökningen av våldet bland ungdomar kan vara ett ökande alkoholbruk. Det är väl belagt att våld och alkohol hänger ihop:

Exakt vad som påverkar, vet han [Estrada, min anm.] inte. Generellt är det ofta jämnåriga som står för våldet. Han framhåller att den uppgång som syns i det kortare perspektivet skett parallellt med en ökning av alkoholkonsumtionen, något man vet är förknippat med bråk och våld.

Att våldet kan få allvarliga konsekvenser, det vet vi också. Bland de mer uppmärksammade fallen under senare år finns exempelvis mordet på Husbys Romario och det så kallade Kungsholmsmordet på Riccardo Campogiani.

Samtidigt så hänger ju den ökade alkoholkonsumtionen ihop med samhällsutvecklingen, där vi i nyliberalismens och EU:s namn fått billigare och lätttilgängligare sprit. En utveckling som kanske inte går och inte ska ändras, men som tillsammans med en utveckling mot mer egoism, mot en mer självisk anda i samhället (en följd av nyliberal ideologi) kan var det som gjort att vi ser den utveckling vi ser. Svårmätbara saker och det är förmodligen också därför Estrada står väldigt frågande inför utvecklingen.

Fast det skulle knappast hjälpa om vi var mer kristna och följde bibeln. Genom historien har förändringarna i våldsnivåerna i Sverige varit ganska små (mordfrekvensen, mor per 100 000 inåvnare, har varit samma sen 1700-talet). Oavsett vilka lagar vi haft och hur religiösa och troende vi varit. Variationerna i våldsnivå kan däremot kopplas till fattigdom och alkoholbruksnivåer. Större alkoholbruk, mer våld. Större fattigdom, mer brott och våld.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements