Mycket få politiker trakasseras

83 procent av alla politiker har enligt Brå:s undersökning av politikernas trygghet inte råkat ut för trakasserier, hot eller våld i någon form. Endast 17% har någon gång utsatts för trakasserier, hot eller våld.

Bland de tillfrågade ledamöterna i fullmäktige uppger 16 procent att de någon gång under  2011 utsattes för hot, våld eller trakasserier. Majoriteten av dem som drabbades under föregående år, utsattes flera gånger (79 procent).

– Trakasserier är vanligast men även hot förekommer i relativt stor utsträckning, säger Lisa Wallin, utredare på Brå. Misshandel och skadegörelse är betydligt ovanligare. Yngre politiker är mer utsatta; mer än var fjärde förtroendevald i åldern 20 – 29 år uppger att de utsatts i egenskap av politiker under 2011.

Ordförandeposten särskilt utsatt

Utsattheten skiftar mellan olika partier och olika politiska uppdrag. Förtroendevalda inom hälso- och sjukvårdsnämnder, styrelser och socialnämnder är exempelvis mer utsatta än genomsnittet. Två särskilt utsatta positioner är ordförande i socialnämnd och styrelseordförande, där 36 respektive 35 procent uppger att de utsatts.

Riksdagsmän liksom politiker med många uppdrag är också mer utsatta för trakasserier och hot än andra. Ändå har två tredjedelar av alla riksdagspolitiker aldrig utsatts för trakasserier, hot eller våld. Även politiker med invandrarbakgrund är med utsatta än andra.

Sverigedemokrater mer utsatta

Bland partierna uppger sig förtroendevalda inom Centerpartiet vara utsatta i lägst utsträckning (11 procent), medan Sverigedemokraterna uppger sig vara utsatta i störst utsträckning (49 procent). Motsvarande siffror för övriga partier är Kristdemokraterna (13 procent), Socialdemokraterna (14 procent), Folkpartiet (15 procent), Moderaterna (16 procent), Vänsterpartiet (18 procent), Miljöpartiet (19 procent) och övriga partier (20 procent).

Enligt undersökningen är Sverigedemokrater mer utsatt för trakasserier än andra. Efter att ha läst undersökningen tycker jag att detta kan ifrågasättas. Anledningen är att en av de saker som tas upp som trakasserier och hot är om folk sprider falska rykten och anklagelser. Detta påverkar även siffrorna för muntliga trakasserier. En stor mängd sverigedemokrater anser sannolikt att de blir trakasserade när de kalls rasist eller nåt liknande. Detta är naturligtvis inget trakasseri av en medlem i Sverigedemokraterna. Men i BRÅ:s undersökning ingår sådant i siffrorna för trakasserier. För SD:s del är alltså antalet politiker som utsatts för trakasserier sannolikt kraftigt överskattat.

Få har lämnat politiken på grund av hot

Få har valt att lämna sina uppdrag på grund av utsatthet. Brås studie visar dock att nästan var tionde har undvikit att engagera sig eller att uttala sig i en specifik fråga på grund av utsatthet eller oro för att utsättas, vilket gör detta till ett hot mot demokratin.

– Det är viktigt att den som utsätts alltid rapporterar händelsen, säger Sanna Wallin, utredare på Brå. På så sätt tar man avstånd och visar att hot och våld inte accepteras. Idag polisanmäls bara 22 procent av fallen.

Förövarna är män

De som hotar eller trakassera politiker är i allmänhet män. De agerar ensamma och är personer som uppfattas som rättshaverister alternativt psykiskt störda. Det är heller inte helt ovanligt att den som trakasserar eller hotar är en annan förtroendevald politiker. Sverigedemokrater och vänsterpartister uppger ofta att de som hotar eller trakasserar sannolikt ingår i nån form av politiskt nätverk.

Av de hot eller trakasserier som anses ha en politisk dimension så är antalet hot från folk med högerextrema åsikter i stort sett lika många som antalet hot och trakasserier från människor som har vänsterextrema åsikter enligt Brå:s undersökning. Av samma anledning som kan ifrågasätta att SD-politiker skulle vara mer utsatt kan man ifrågasätta denna uppgift. Genom att antalet trakasserad SD-politiker sannolikt grovt överskatts så innebär det att också antalet vänsterextrema förövare grovt överskattas.

Sverigedemokrater är också mer oroliga än andra politiker. Detta tror jag främst beror på deras generella inställning i frågorna om brott. De tror att brottsligheten är skenande och när en falsk verklighetsbild. redan från början är de alltså mer oroliga än andra. Dessutom anser de sig ofta förföljda av ”samhället”, ”pk-media” och annat. Något som gör att sånt som andra inte på något sätt skulle uppfatta som trakasserier det uppfattar SD-politiker som det. Detta gör dem också mer oroliga än andra politiker.

Även om det är en relativt liten andel av politikerna i Sverige som utsätts för trakasserier och hot är det ett problem som man måste ha uppsyn på. Om det skulle öka kan det bli ett hot mot demokratin.

Svensson/Brå

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements