Orealistiskt med trängselskatt i småstäder

Två företrädare för Grön Ungdom, Elina Jansson och Martin Solberg, föreslår att trängselskatt, eller trängselavgift som jag föredra att kalla det, ska införas i alla lite större städer. Som utgångspunkt för förslaget framhåller de att trängselskatten lett till minskad biltrafik i Göteborg och Stockholm. Problemet är att detta påstående inte stämmer. I Göteborg har minskningen, förutom i centrala staden varit marginell. Trängselavgiften i Göteborg har alltså inte varit den framgång som varit förväntad om vi ser till effekten på biltrafiken. Förslaget från Jansson och Solberg bygger alltså på felaktiga förutsättningar och okunskap om hur situationen ser ut i Göteborg.

Orsakerna till att biltrafiken inte minskat i Göteborg är troligen flera och samverkande. När det gäller Stockholm så är det en större stad. Den är mer tätbebyggd och definitivt med en mycket bättre kollektivtrafik. Där har trängselavgiften utan tvekan haft positiva effekter, men så är det inte i Göteborg.

Göteborg har en dåligt utbyggd och dåligt fungerande kollektivtrafik vilket innebär att huvuddelen av de som arbetar åker bil till jobbet. När trängselavgiften infördes innebar detta att det i praktiken inte fanns nån kollektivtrafik värd namnet att byta till. Följaktligen har folk fortsatt att ta bilen till jobbet men ibland valt andra vägar än tidigare vilket förklarar minskningen av biltrafiken i centrala Göteborg. Grundorsaken till den dåliga kollektivtrafiken i Göteborg är att staden är mycket glest bebyggd vilket gör kollektivtrafik ineffektiv och dyr. Med andra ord går det knappast att minska biltrafiken i Göteborg om inte staden byggs tätare och kollektivtrafiken byggs ut. En mer tätbebyggd och blandad stad krävs för att kollektivtrafik, cykling och gångtrafik ska kunna bli ett alternativ. Att bara införa trängselavgift utan att förbättra staden har visat sig vara något som inte fungerar om målsättningen är att minska biltrafiken.

Göteborg är dessutom i ett internationellt perspektiv en mycket liten stad, den minsta staden som har trängselavgifter. Normalt är det mycket stora städer som har trängselavgifter och biltullar, exempelvis New York och London. Den nästa minsta staden som har trängselavgift är Oslo och där kombinerades bompengen (som avgifterna kallas i Oslo) med en kraftig satsning på alla former av kollektivtrafik. Något sådant har vi inte riktigt sett i Göteborg. Kanske är också själva storleken ett hinder för att ha en bra och inte alltför dyr kollektivtrafik

Att i det läget tro att ett införande av trängselavgift skulle minska bilismen i städer som Borås, Uppsala, Linköping, Norrköping, Helsingborg, Malmö med flera är mycket naivt. I de flesta av dessa städer är kollektivtrafiken helt enkelt för dålig samtidigt som en lätt kan finna alternativa vägar eller omvägar. I vissa av dessa städer är också cyklandet och gåendet redan mycket stort. Sannolikt skulle trängselavgifter i det läget ha en mycket marginell effekt på biltrafiken och alltså vara meningslös ur den synpunkten.

Det är också viktigt att beakta att trängselavgiften kan ha omfördelande effekter från rik till fattig och från män till kvinnor. Detta förutsatt att pengarna används till investeringar i kollektivtrafik, men inte annars. Anledningen är att fattiga åker kollektivtrafik i större utsträckning än rika och kvinnor åker också kollektivt i mycket större utsträckning än män. Investeras det istället i nya bilvägar som delvis sker i Göteborg minskas de omfördelande effekterna kraftigt. I en sådan situation riskerar trängselavgifter ha en omvänd Robin Hood-effekt, dvs det blir en omfördelning från fattig till rik. Detta då rika använder bilvägarna mer och fattiga betalar större andel av sin inkomst i trängselavgift. Fattiga har oftast inte ens en bil. Trängselavgifter utan att pengarna används till kollektivtrafik har en orimlig negativ fördelningspolitisk effekt. Det blir också det troliga resultatet om trängselavgifter införs i svenska småstäder.

Trängselavgift i mindre svenska städer riskerar därför att ha negativa effekter utan att ha några som helst positiva effekter. Att då införa dem i en mängd städer utöver Stockholm och Göteborg tycker jag känns mycket tveksamt och jag undrar om de två företrädarna för Grön Ungdom verkligen tänkt igenom sitt förslag.

Detta är en längre version av ett debattinlägg publicerat på SVT Opinion.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements