Bättre och modernare regler för stora brottmål

Den svenska regeringen har beslutat att tillsätta en utredning som ska analysera regelverk, praktisk tillämpning och lagstiftning kring stora brottmål. Rättsväsendet ställs inför allt större utmaningar att hantera stora förundersökningar (polis och åklagare) och brottmål (åklagare och domstolar). När handläggningen av brottmål drar ut på tiden blir bevisläget sämre, enskilda personer binds i långdragna processer, kostnaderna blir höga för samhället och häktningstiderna blir långa menar regeringen.

– Den grova organiserade brottsligheten har blivit mer komplex och består av flera personer och en mängd olika brott som kan länkas till varandra. Reglerna har i stort varit oförändrade sedan 40-talet. Vi måste modernisera lagstiftningen för att brottmålsprocessen ska passa även de stora brottmålen, säger inrikesminister Anders Ygeman i ett pressmeddelande om saken.

Hovrättspresidenten Fredrik Wersäll har utsetts till utredare för att analysera vilka förändringar av svensk processrätt som behövs för en bättre hantering av stora mål med bevarade krav på rättssäkerhet.

Utvecklingen av stora och komplicerade brottmål har inneburit betydande påfrestningar för såväl polis, åklagare och domstolar som enskilda personer som berörs. Direktiven från regeringen innebär att utredaren särskilt överväga behovet av att kunna använda dokumenterade förhör i större utsträckning i brottmålsprocessen och lämna lagförslag. I Danmark är det idag möjligt att genomföra rättegångar med hjälp av inspelade förhör.

– Det här skulle exempelvis ge möjligheten att redan första gången du vittnar kunna göra en inspelad intervju som kan användas i rätten. Det skulle göra att målsägare och vittnen inte behöver återkomma flera gånger långt senare, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Såsom direktiven är utformade har utredarens uppdrag två huvuddelar:

 1. En analys med mycket brett mandat för utredaren att föreslå vilka åtgärder för att förbättra hanteringen av stora mål som bör utredas närmare.Utredaren är fri att föreslå förändringar även i grundläggande rättsprinciper som t.ex. omedelbarhetsprincipen.

  Analysen ska redovisas om 10 månader, den 20 februari 2017.

  Med utgångspunkt i denna analys är det regeringens avsikt att lämna tilläggsdirektiv till utredningen avseende de åtgärder som bör leda till lagförslag.

  Till sin hjälp i denna del har utredningen dels en expertgrupp med representanter från myndigheter och Advokatsamfundet, dels en referensgrupp med 25 representanter från myndigheter inklusive domstolar.

 2. Uppdrag att överväga om det bör införas utökade möjligheter att använda dokumenterade förhör med målsägande, vittnen och misstänkta som tagits upp före huvudförhandlingen som bevisning i domstol och i så fall lämna lagförslag.Denna fråga ska redovisas om 20 månader, den 7 december 2017.

  Huvudregeln i svensk rätt är att förhörspersoner hörs personligen inför domstolen vid huvudförhandlingen. I exempelvis Danmark finns dock regler om upptagning av förhör vid domstol inför huvudförhandlingen (under förundersökningen) i syfte att förhöret sedan ska kunna användas vid förhandlingen.

  Till sin hjälp i denna del har utredningen en expertgrupp med representanter från myndigheter och Advokatsamfundet.

Svensk brottmålsprocess styrs av principerna om åtals- och förundersökningsplikt samt om muntlighet, omedelbarhet och koncentration i domstol. Principerna kom till i samband med att rättegångsbalken infördes 1948 och har inte ändrats annat än i mindre avseenden sedan 1940-talet. Samhället har dock ändrats mycket kraftigt sen dess och det är kanske dags att även rättegångspraxis och rättegångsprocesser moderniseras.

Faran i sammanhanget är förstås att rättssäkerheten skulle kunna bli lidande, men det måste också vägas mot att långa häktningstider är problematiskt liksom att avge muntliga vittnesmål flera år efter brottet. Alla glömmer saker med tidens gång. Det innebär också brister i rättssäkerheten.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements