Oärligt om sjöfart och bunkerolja på Supermiljöbloggen

Supermiljöbloggen skriver om den nya reglerna på sjöfartens område som innebär högre krav på att minska utsläppen av framförallt försurande svaveldioxid.

Att använda bunkerolja som fartygsbränsle vilket är det vanliga idag orsakar stora utsläpp av svaveldioxid (försurar marken och havet), kväveoxider (orsakar övergödning och är en växthusgas), partiklar och koldioxid (växthusgas). Tyvärr är det ett par felaktigheter i artikeln.

Många fartyg kommer dock även i fortsättningen att använda sådan olja då kontrollmöjligheterna i stora delar av världen är små. Dessutom kommer en del fartyg att installera en reningsanläggning, scrubber, som låter skiten hamna direkt i havet istället. En mindre andel kommer att installera en vettigare scrubber som inte bara innebär en omfördelning från utsläpp i luften till havet. Det är dock mycket dyrare.

Fortsätter fartygen att använda bunkerolja minskar inte utsläppen av koldioxid och med fel sorts scrubber minskar inte heller utsläppen av svaveldioxid, partiklar eller kväveoxider. Supermiljöbloggens Anna Ljungström tycks ha fått en del om bakfoten denna punkt.

De vettigaste och bästa lösningarna på problemet med bunkeroljan och svavlet är dock något som supermiljöbloggen, många miljöaktivister, miljödebattörer och miljörörelser är motståndare till. Nämligen LNG som fartygsbränsle och anläggningar för att kunna bryta ner bunkeroljan till lättare oljeprodukter. För det går även om Anna Ljungström sprider falska uppgifter om detta på Supermiljöbloggen.

Att använda LNG som fartygsbränsle istället för bunkerolja innebär lägre utsläpp av partiklar med tungmetaller, svaveldioxid, kväveoxider och koldioxid. Det är bättre både för miljön och klimatet. Utsläppen av försurande och skadliga ämnen minskar kraftigt. Utsläppen av växthusgaser minskar också. Supermiljöbloggen och dess skribenter liksom stora delar av miljörörelsen är emot denna förbättring.

Att använda lättare svavelfria oljeprodukter innebär också lägre utsläpp av koldioxid och svaveldioxid. Detta kräver dock en utbyggnad av raffinaderier så att de kan bryta ner bunkerolja, Det ger ökade utsläpp av koldioxid från raffen vilket dock kompenseras av de minskade utsläppen från fartygstrafiken. Supermiljöbloggen och dess skribenter liksom stora delar av miljörörelsen är även emot denna förbättring.

Miljörörelsens och Supermiljöbloggens inställning i frågan om sjöfarten präglas av oärlighet. De vill att utsläppen ska minska, men motsätter sig de metoder som finns för att göra det. De motverkar i verkligheten det som de säger sig vilja uppnå.

Läs mer: