LNG är bättre än bunkerolja

LNG är flytande naturgas, dvs flytande fossilgas. Det är ett mycket renare bränsle än bunkerolja (också kallat tjockolja). Bunkerolja innebär stora utsläpp av miljöfarliga ämnen  som svaveldioxid, kväveoxider och giftiga partiklar. Svaveldioxid skapar försurning, kväveoxider bidrar till övergödning och växthuseffekt, giftiga partiklar gör luften farligare att andas. LNG innebär nollutsläpp eller mycket små utsläpp av svaveldioxid, kvävedioxider och giftiga partiklar. LNG bidrar inte till försurning, övergödning eller giftigare luft.

Både bunkerolja och LNG innebär utsläpp av koldioxid, den vanligaste växthusgasen. Om ett fartyg av samma storlek driv med LNG istället för bunkerolja minskar dock utsläppen av växthusgaser jämfört med om det drivs med bunkerolja. Detta gäller även om utsläppen av metan ökar något men samtidigt minskar utsläppen av koldioxid mycket. Att använda LNG är därför också klimatmässigt bättre än bunkerolja. Idag eldas stora mängder naturgas, fossilgas, upp på en del oljefält i världen utan att användas till nånting. Om denna naturgas istället användes till att driva fartyg skulle det också innebära minskade utsläpp av växthusgaser då användningen av bunkerolja. I det läget sänker LNG utsläppen av växthusgaser i två led.

Idag finns inga alternativ till bunkerolja eller LNG för stora fartyg. Det finns ingen möjlighet att byta ut fossilberoende motorer mot nån annan from av drivning. Det finns inga elmotorer eller batterier som kan driva stora fartyg. Ren eldrift är idag inte möjlig för stora fartyg. Ändå förbereds en del av de LNG-fartyg som byggs idag för batterier.

Den infrastruktur som byggs för LNG kan också användas för LBG, dvs flytande biogas och redan idag blandas biogas ofta in i naturgas. Det är nämligen samma sak, dvs metan, Biogas är i stort sett bara metan medan naturgas är över 90% metan och resten etan. Möjligheten att använda biogas ska dock inte överdrivas. Volymerna av biogas kommer aldrig att vara så stora att de i stor skala kan användas för att driva större fartyg.

Alternativet till LNG är idag enbart bunkerolja vilket är mycket sämre. När miljörörelser bekämpar satsningar på LNG som exempelvis en LNG-terminal i Göteborgs hamn motverkar de en bättre miljö och ett bättre klimat. Detta genom att de minskar möjligheterna för rederier och fartyg att byta bort bunkerolja mot LNG. LNG är inte det bästa, men det är det bästa alternativet för drift av fartyg idag. Både miljö- och klimatmässigt. Speciellt om det kombineras med batterier i så kallade batterihybridsystem.