Grönt och tätt – den nya staden

Grönområden i en stad är viktiga för människors välbefinnande. En tätbebyggd stad är nödvändig för att minska klimatproblemen genom minskat resande och minskad energiförbrukning för uppvärmning  med mera.

Förtätning har enligt forskning på Chalmers positiva effekter på transportrelaterade frågor, kommunal service och ekonomi, medan resultat relaterade till ekologi, social påverkan och hälsa till största delen är negativa.

Kontentan av detta är att en tätbebyggd stad måste kompletteras med grönområden och grönska på ett bra sätt. En grön och tätbyggd stad är både möjlig och nödvändig. Jag ska ta några exempel på detta från södra Göteborg. De flesta små gröna plättar i funkisstadsdelar som Johanneberg och miljonprograms stadsdelar som Guldheden gör ingen som helst nytta när det gäller mänskligt välbefinnande. Detta därför att de ofta inte används eller ens kan användas av människor.

Större sammanhängande grönområden som Guldhedsdalen, Mossen och stråket från parken vid Johannebergskyrkan till Näckrosdammen såväl som de i området insprängda villaområdena i Burås, Fredriksdal och Landala egnahem gör däremot mycket för människors välbefinnande.

Detta skulle inte förändras om övre Johanneberg och Guldheden förtätades och blev mer likt kvartersstaden i Nedre Johanneberg eller Landala egnahem. Idag måste en bil som vill ta sig från Johanneberg till Guldheden, från Fredriksdal till Guldheden eller från Burås till Guldheden köra långa omvägar bara för att Eklandagatan slutar i ingenstans istället för att fortsätta till Guldheden och för att Chalmers och Övre Johannebergs återvändsgator helt i onödan blockerar tvärgående trafik. En färdigbyggd Eklandagata skulle också göra det bättre för cyklister. Lite mindre upp och ner hela tiden.

Med färre återvändsgator, avstängningar och enkelriktade gator skulle kommunikationerna i området förbättras med minskade körsträckor, det skulle bli lättare att gå och cykla. Landala skulle kunna knytas bättre kommunikationsmässigt till såväl Landala egnahem och Guldheden som Johanneberg. Övre Johanneberg skulle kunna får bättre kopplingar till Chalmersområdet och till Mossen och Burås.

I Almedal och Getebergsäng fungerar motorvägen och järnvägen idag som en kraftig barriär som motverkar möjligheten att utnyttja de grönområden som finns på nära håll i Kallebäck, Skår och Jakobsdal som Skårs lund, Jakobsdals, Bö och Skårs villaområden, Kallebäcks lider, Lackarebäcksområdet, Långevattnet och Delsjöområdet.. De två passager (Kallebäcksbron och gångtunneln mellan Balders hage och Jakobsdal) som finns idag är ogästvänliga och känns otrygga. Det kräver omfattande omvägar när en person cyklar eller går.

En ombyggnad av motorvägen till boulevard med trädplanteringar längs med vägen samt en ny bro för gångtrafik och cyklister vid Almedal samt en vid ICA Maxi i Elisedal till Kallebäck skulle avsevärt förbättra läget. För att utnyttja Mölndalsån och dess vatten bättre bör det också anläggas gångväg och cykelbana bredvid ån hela vägen genom Almedal och Elisedal med anläggande av strandcaféer och liknande. Kanske borde cykel- och gångbanan också dras rakt igenom Liseberg i en slags öppen tunnel utan möjlighet att faktiskt besöka nöjesfältet. Men det skulle ge möjlighet att njuta av Liseberg utan att behöva betala för det. Detta skulle bli bra kompletteringar till den förtätning som sker i området idag med nya bostäder, kontor, hotell, restauranger, badhus med mera.

En fungerande kollektivtrafik mellan Kallebäck/Skår och Guldheden via Fredriksdal (Fredriksdalsgatan-Fridkullagatan-en färdigbyggd Eklandagata) och/eller via Burås (Framnäsgatan-Fridkullagatan-en färdigbyggd Eklandagata) skulle också bidra till att det blev lättare för människor i södra Göteborg att utnyttja de grönområden som finns.

På de skissade sätten skulle pågående förtätning och tänkbar förtätning i södra Göteborg innebära både tätare stad och grönare stad genom att möjligheterna att utnyttja grönområdena förbättrades. Med tätare stad skulle befolkningen öka vilket skulle ge underlag för de tvärgående busslinjer.