Bygg om miljonprogrammet – bekämpa gängen

Bygg om miljonprogrammet. Det sätt som miljonprogrammets områden är konstruerade på innebär att det skapas en mängd otrygga miljöer där alla alltid måste passera. Det handlar om gång- och cykelvägar genom natur, hållplatser som ligger utan kontakt Läs mer…

Stadsbyggande – inga städer har byggts av folkliga resningar

Göran Therborns bok Cities of power lämnar en egendomlig otillfredsställelse efter sig. I synnerhet kapitlet People rising. Inget fel på beskrivningen av hur städer ser ut efter att dessa folkliga resningar har ägt rum, men hur har det blivit som det blev? Läs mer…

Försvara mångfaldens balans i staden

Makthavarna i vårs städer vill reglera och kontrollera allt. Allt ska formas enligt förutbestämda normer om vad som är lämpligt och moraliskt acceptabelt. I stort sett allt ska vara kontrollerbart och utsättas för marknadsmekanismer. Konsekvensen är att städerna blir tråkiga, intetsägande och platta. Livlösa. För att hindra det måste vi försvara mångfaldens balans. Läs mer…

Göteborg är inte Sveriges mest förstörda stad

Jag hör ofta av folk som är intresserade av stadsbyggnad, stadsplanering och vackra hus hävda att Göteborgs skulle vara Sveriges mest förstörda stad. Vad de menar är att det rivits mer i Göteborg än i de flesta andra städer. Problemet med detta uttalande är att det inte på något sätt är sant. Läs mer…

Göteborg – gentrifiering och strömlinjeformning

På Bokmässan finns det två intressant punkter om vilken stad Göteborg är, borde vara eller kan vara. Det ena är ett seminarium som jag inte har råd att gå på. Seminariet kallas för Lokalpolitiskt möte. De som deltar är nästan alla gruppledare i kommunfullmäktige utom sossarnas Jonas Attenius Läs mer…

En ny fiskhamn och en stad ner till vattnet

Stena Line ska flytta från Masthuggskajen och Majnabbehamnen ut till Göteborgs ytterhamn. Det öppnar för stadsförnyelse längs med den södra Älvstranden. En artikel i Göteborgs-Posten tar upp saken och i den menar Johannes Hulter att staden måste ta ett helhetsgrepp kring södra Älvstranden. Läs mer…

Avgiftsfri kollektivtrafik – en reform som gör skillnad

Den globala uppvärmningen är vår tids stora ödesfråga, men trots den allvarliga situationen är det tunnsått med politiska åtgärder som verkligen kan göra skillnad. En sådan åtgärd skulle vara att införa avgiftsfri kollektivtrafik i alla landets 290 kommuner. Läs mer…

Den exkluderande staden är icke-existerande i Göteborg

Ett en artikel i tidningen Rött där forskaren Fredrik Edin uttalar sig om det exkluderande samhället säger han nåt mycket märkligt om Göteborg. Han jämför de tre storstäderna och menar att Göteborg och Stockholm  i motsats till Malmö har rensat bort all fattiga ur den centrala staden. Läs mer…

Jämlika, blandade, lokala, offentliga skolor

Jag är helt för ett avskaffande av så kallade friskolor. Och jag vill inte luras av de borgerliga debattörerna att uttrycka det med deras retoriska ordval, som om debatten enbart gällde ”Nej till friskolor och valfrihet”. Läs mer…

Ett miljonprogramsområde som blev rejält fel

Malmvägen i Tureberg, Sollentuna, är ett av många svenska miljonprogramsområden.Men det skiljde sig redan från början på flera avgörande punkter. Området som stod färdigt 1972 omfattar 10 stora hus med bostäder för cirka 5 000 människor. Läs mer…

Bästa sätten att minska biltrafiken i städer

Efter att ha plöjt nästan 800 fallstudier har forskare identifierat de tolv bästa sätten att minska biltrafiken i städerna. Resultatet visar att en kombination av morot- och piskaåtgärder utgör ett vinnande recept, samtidigt som en ”vinnare” stickar ut: trängselavgifterna. Sådana kan minska biltrafiken i stadskärnan med upp till en tredjedel. Läs mer…

Sju svenska städer vill bli klimatneutrala och smarta

Gävle, Göteborg, Helsingborg, Lund, Malmö, Stockholm och Umeå är bland de 100 städer i EU som kommer att delta i det så kallade uppdraget för städer (Cities Mission). Det handlar om att EU vill ha 100 klimatneutrala och smarta städer senast 2030.  Läs mer…

Allmännyttan måste försvaras

Våra bostäder har blivit ett politiskt och ekonomiskt slagfält. De borgerliga partierna i Göteborgs kommunfullmäktige har gett våra kommunala bostadsbolag i uppdrag att ombilda fler av våra gemensamt ägda fastigheter från hyresrätter till bostadsrätter. Detta skulle få allvarliga och långsiktiga konsekvenser för alla göteborgare, oavsett hur och var vi bor idag. Läs mer…

En klimatvänlig stad är en tätbebyggd kvartersstad

Mer tätbebyggda städer på våra breddgrader innebär att det blir lättare att värma upp bostäderna och att det blir närmare till olika former av service och butiker. Detta förutsatt att alla bostadsområden planeras och byggs med lokaler för kontor och butiker etc. Alla områden måste vara blandade och innehålla både arbetsplatser, kontor och bostäder. Läs mer…

Sjunkande städer och havsnivåhöjning

ETC har publicerat en artikel som handlar om Jakarta. Detta på grund av att staden Jakarta sjunker mycket fort, med 25 centimeter per år. Ihop med höjningen av havsnivån på grund av klimatförändringar innebär det att staden sannolikt kommer att bli helt översvämmad inom en relativt nära framtid. Läs mer…