Sex poliser anhållna för narkotikabrott

Tidigt i dag grep och anhöll den oberoende polisutredningsmyndigheten (Politiklagemyndigheden) i Danmark sex poliser. Gripandena skedde på olika adresser i och runt Köpenhamn i en samordnad aktion. I samband med gripandena genomförde myndigheten även husrannsakningar på flera adresser och arbetsplatser.

Polisens utredningsmyndighet har anhållit de sex poliserna för stöld av särskilt grov karaktär i samband med tjänstgöring, tjänstemissbruk och innehav samt överlåtelse av narkotika. De ska enligt misstankarna ha stulit narkotikan. Poliserna är mellan 26 och 34 år gamla. De är anställda i Köpenhamnspolisen.

”Anhållandena har skett som ett resultat av en noggrann utredning, där indikationer har framkommit på att de gripna poliserna har agerat tillsammans i en sluten grupp. Det här är en allvarlig sak och jag är glad att det samordnade agerandet gick enligt plan”, säger utredningschefen på Politiklagemyndigheten Niels Raasted i ett pressmeddelande.

De sex poliserna har släppts på fri fot efter förhör och husrannsakningar. De är fortfarande misstänkta för allvarliga brott och utredningen fortsätter. När ärendet har utretts färdigt kommer det att skickas till statsadvokaten i Köpenhamn. Denne avgör om åtal ska väckas i ärendet.

Skadar allmänhetens förtroende

Polisen ser mycket allvarligt på händelsen som de menar kan skada allmänhetens förtroende för dem:

Vi er dybt rystede over, at seks medarbejdere i Københavns Politi i dag er blevet anholdt og sigtet for grove strafbare forhold begået i tjenesten,” siger chefpolitiinspektør Søren Thomassen.

[…]

”Borgernes tillid til politiet er helt afgørende. Og en sag som denne svækker den tillid. Det er meget alvorligt. Der er tale om nogle få medarbejdere, der – ifølge sigtelserne – har forbrudt sig mod loven og svigtet det ansvar, vi er blevet givet som politi. Det er også derfor, at vi har anmeldt forholdet til DUP, da vi bliver bekendt med mistanken,” siger chefpolitiinspektør Søren Thomassen.

De sex poliserna anmäldes av polisledningen i Köpenhamn efter att polisledningen fattat misstankar mot dem. De arbetar i olika avdelningar inom polisen men huvudsakligen vid Beredskapsenheten. Denna enhet sysslar  bland annat med att planera polisens operativa insatser och hantera polisverksamhetens beredskap.

Läs mer:
Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!