Vägblockader är inte sabotage

Svea hovrätt har meddelat dom i ett mål om en vägblockad som genomfördes för att uppmärksamma den pågående klimatkrisen. Samtliga åtalade frikändes från sabotage men dömdes för ohörsamhet mot ordningsmakten. Vägblockader är inte sabotage.

Händelsen inträffade i augusti 2022 på E4:an i norra Stockholm. För att uppmärksamma den pågående klimatkrisen gick ett flertal personer ut på vägbanan i rusningstrafik. De satte sig ner för att demonstrera med budskapet ”Återställ våtmarker”. Vägblockaden orsakade trafikstockning. Något som skapade långa köer på en av Stockholms mest trafikerade vägar.

På grund av det inträffade åtalades demonstranterna för brotten sabotage och ohörsamhet mot ordningsmakten. De åtalade har tillbakavisat åtalet och argumenterat för att de har agerat inom ramen för sin demonstrationsfrihet. Och att deras handlande inte kan anses allvarligt ha stört den allmänna samfärdseln. Dessutom att de har handlat i nöd med hänvisning till den pågående klimatkrisen.

Solna tingsrätt dömde dem dock både för sabotage och ohörsamhet mot ordningsmakten.

Hovrättsdom

Hovrätten konstaterade först att enbart det förhållandet att gärningen begicks i samband med en demonstration inte är skäl att frikänna de tilltalade från ansvar för brott.

– Demonstrationsfriheten ger inte i sig någon person rätt att agera på ett sätt som är att bedöma som sabotage eller ohörsamhet mot ordningsmakten, säger referenten i målet tf. hovrättsassessorn Erik Silvén Möller i ett pressmeddelande.

Till skillnad från tingsrätten ansåg dock hovrätten att det inte varit frågan om en sådan allvarlig störning som krävs för att döma för sabotage. De åtalade frikändes därför från detta brott. Med andra ord: Vägblockader är inte sabotage.

Tf. hovrättsassessorn Erik Silvén Möller säger vidare:

– Även om aktionen medförde en stor olägenhet för många anser hovrätten att agerandet inte inneburit en sådan betydande störning att det kvalificerar som det allvarliga brottet sabotage.

Ohörsamhet

Enligt hovrätten är det dock utrett att samtliga åtalade inte följt polisens befallning att omedelbart lämna platsen. Hovrätten slog också fast att det inte var frågan om någon nödsituation. De dömde därför alla de åtalade för ohörsamhet mot ordningsmakten.

Tf. hovrättsassessorn Erik Silvén Möller säger till sist:

– Högsta domstolen har nyligen uttalat att det är ytterst sällsynt att en gärning kan anses tillåten med hänvisning till hot mot mer övergripande intressen, i detta fall miljön. Hovrätten har inte funnit skäl att göra någon annan bedömning.

Påföljderna bestämdes till dagsböter. Eftersom de flesta åtalade hade varit frihetsberövade i ca en månad ansågs dock böterna i dessa fall helt erlagda.

De båda nämndemännen var skiljaktiga på så sätt att de ville fastställa tingsrättens fällande dom för sabotage. I övrigt har de varit eniga med majoriteten.

Ett svar på “Vägblockader är inte sabotage”

Kommentarer är stängda.