Beck-Friis – näst största adliga markägare

Beck-Friis är en svensk adelssläkt introducerad på Riddarhuset. Ursprunget för ätten Beck-Friis är den danska uradelssläkten Beck, vilken ägde Bosjökloster och Gladsax hus, med flera skånska slott. Jochum Beck, som 1660 blev svensk undersåte, var gift med en dotter till den danske kanslern Christian Friis. Hans sonson, överstelöjtnant Joachim Beck ärvde 1731 det friiska fideikommisset Hevringsholm, och fick 1733 tillåtelse att med sitt eget förena denna släkts namn och vapen, varefter han kallade sig Beck-Friis. Då han endast efterlämnade en dotter, övergick fideikommisset och namnet på brodern, major Corfitz Ludvig Beck-Friis (1685-1761), far till riksrådet Joakim Beck-Friis (1722-1797), som 1770 blev friherre och 1771 greve. 1791 utsträcktes grevevärdigheten även till hans brorson, Corfitz Ludvig Beck-Friis (1767-1834), stamfar för den nu levande ättegrenen.

Joakim Beck-Friis fick tillstånd att utbyta det friiska fideikommisset Hevringsholm i Danmark mot ett i Sverige, och inköpte då Fiholms slott, tillsammans med Börringeklosters slott där han 1763 uppfört den nya slottsbyggnaden och gjorde detta till sitt nya fideikommiss. År 1791 blev fidekommisset ett grevskap, det enda existerande i Sverige. År 1907 såldes Fiholm av ättlingarna och byttes mot ett penningfideikommiss. Börringekloster bolagiserades 1972 och blev övertaget av Börringe Klosters AB. 1990 delades egendomen upp på två bolag, AB Börringekloster Huvudgård på 1 350 ha, ägt av Eva Ramel (1947-) och Börringe Kloster AB som har 1050 ha, ägt av Magnus Ericsson (1947-), gift med Elisabeth Beck-Friis (1950-). Eva Ramel bör vara gift med Fredrik Ramel (1947-), brorson till Nobelstiftelsens tidigare VD Stig Ramel. En en annan brorson till Stig Ramel (och kusin till Fredrik Ramel) är Gustaf Ramel (1956-) som är VD i Ramel Godsförvaltning AB som äger Hviderups gods på 950 ha. Gustaf Ramel sitter också i styrelsen för AB Börringe Klosters Huvudgård.

Börringe Kloster AB driver också golfbanan Sturup Park och en restaurang medan Börringekloster Huvudgård AB också driver vandrarhem. Dennes svåger, Joachim Beck-Friis (1946-) var tidigare VD i Börringekloster AB. Eva Ramel äger Skånes 35:e största privata jordegendom, Magnus Ericson den 44:e största och Gustaf Ramel det nummer 51 i storleksordning. Denna gren av släkten Beck-Friis kan inte sägas tillhöra Sveriges större godsägare

Olof Palme (1927-1986) var gift med Lisbeth Beck-Friis (1931-), syssling till Sigvard Beck-Friis (1913-?) som var far till Ovan nämnda Joachim Beck-Friis och Elisabeth Beck-Friis.

En annan gren av släkten Beck-Friis är dock Sveriges näst största adliga markägare. Man äger nämligen Hargs Egendom AB inklusive sidobolag som Hargs Bruks AB. Hargs Bruk kom i familjens ägo genom giftermål år 1873. Innan dess hade det varit fidekommiss för familjen Oxenstierna sen 1756. Genom Ebba Oxenstiernas gfitermål år 1855 med friherren och hovmarskalken Joakim Tawast Beck-Friis övergick fidekommisset vid hennes fars död till familjen Beck-Friis istället och har sedan gått i arv som fideikommiss till äldste sonen i varje generation.

1969 avskaffades fideikommisset på grund av avvecklingslagen i samband med arvskifte efter den siste fideikommissarien och ombildades av allt att döma till ett så kallat fideikommissaktiebolag med namnet Hargs Egendom AB (som har bytt namn, troligen till Hargs Bruk Holding AB. Ett driftbolag bildades också, Hargs Godsförvaltning AB. 1996 bytte det senare bolaget namn till Hargs Bruk AB. Hargs Bruk Holding AB med dotterbolag äger idag 23 000 ha mark, varav 20 000 ha skog. Fideikommissaktiebolag är (om jag fattat rätt) ett sätt att försöka hålla samman egendomen även efter att fideikommisset upphört och i bolagsordningen burkar det stå att man ska förvalta och/eller sköta all den egendom som tillhört fideikommisset.

Den siste fideikommissarien var Carl Sigvard Beck-Friis (-1969), sonson till Joachim Tawast Beck-Friis. I det nya bolaget blev Carl Sigvard Beck-Friis son Carl Gabriel Beck-Friis (1921-?) den förste VD:n. Hans syster Ingegerd Beck-Friis (1920-?) var gift med diplomaten Ingemar Hägglöf (1912-?). En farbror till Carl Sigvard Beck-Friis, Johan Gabriel Beck-Friis, var gift med Anna Sofia Elisabeth Adelswärd från en familj som idag är Sveriges tredje största privata adliga godsägare.

Huvudägare i Hargs Bruk Holding AB tycks idag vara Jockum Beck-Friis (1950-), son till Jockum Beck-Friis (1917-2001) som i sin tur var kusin med Carl-Gabriel Beck-Friis. Den äldre Jockum Beck-Friis var VD i Björneborgs Jernverks AB och hans fru Elise Falkenberg af Trystorp var delägare i godset Värmlands-Säby. I styrelsen för holdingbolaget sitter också Anders Wall och en dotter till Jockum Beck-Friis liksom holdingbolagets VD Bengt Erik Ljungqvist. I driftbolaget Hargs Bruk AB sitter ytterligare en dotter plus två andra adliga personer Carl Henric Kuylenstierna (1946-), delägare i Schisshyttan AB och Johan Löwen (1959-) ägare av godset Sjösa. Johan Löwens far var August Trolle-Löwen (1933-2009), siste fideikommissarie till godsen Trollesund, Sjösa och Gärdesta. Jockum Beck-Friis är dessutom delägare en en rad andra företag.

Gustav Beck-Friis (1952-), bror till Jockum Beck-Friis d.y. äger för sin del Skagersholms gård som deras mor köpte när hon blev utköpt ur Värmlands-Säby år 1990 av brodern Henrik Falkenberg af Trystorp (1931-). Då denne inte har några barn kommer syskonen Beck-Friis ockå att bli delägare tillsammans med sina kusiner, födda Stenbock (däribland Catharina Stenbock, gift Lewenhaupt som äger Sundby gård på Ornö) i denna gård på 1 200 ha då han dör. Syskonen Falkenbergs mamma var Lillis Adelswärd, vars bror Eric-Göran Adelswärd (1909-1986) var den förre (och siste) fideikommissarien till Baroniet Adelswärd. Hennes mor i sin tur var A.L.D. Douglas (-1964), från den adelsfamilj som idag faktiskt äger mest mark i Sverige och dessutom är en av de stora finansfamiljerna.

Godset Söderö i Östergötland ägs idag troligen av Johan-Gabriel Beck-Friis, eventuellt tillsammans med brodern Hans Beck-Friis. Dessa två är sysslingar till Jockum Beck-Friis den yngre. På 1950-talet var godset på 3 900 ha. Det är troligen mindre idag. De två brödernas farmor hette Anna Sofia Elisabeth Adelswärd (-1950).

Läs mer: Corren, NWT,

Andra källor:
Björn af Kleen, Jorden de ärvde, 2009
Adelskalendern

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Technorati: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by ScribeFire.

Advertisements