Allt färre blir misshandlade

Våldsbrotten minskar och då särskilt misshandel när unga män är utsatta. Efter flera års uppgång, minskar även utsattheten för bedrägeri. Det visar en delrapport av Nationella trygghetsundersökningen (NTU) som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerade i onsdags.

Under 2014 utsattes 11,3 procent av befolkningen i åldern 16–79 år för någon eller några av de brottstyper som i den här undersökningen kallas för brott mot enskild person: misshandel, hot, sexualbrott, personrån, bedrägeri eller trakasserier. Det är en minskning jämfört med föregående år (2013 var andelen 12,7 %), men en återgång till ungefär samma nivå som uppmättes åren innan.

Undersökningen visar att 9,1 procent av hushållen utsattes för bilstöld, stöld ur eller från fordon, cykelstöld eller bostadsinbrott (kallat egendomsbrott mot hushåll) under 2014. Utsattheten för dessa brott har minskat i princip successivt sedan 2006 (då andelen var 12,6 %).

Det är vanligast att bli utsatt för brott som kan anses vara mindre allvarliga, som trakasserier och cykelstöld (4,0 respektive 6,1 %), medan det är mindre vanligt att bli utsatt för grövre brott, som personrån, allvarlig misshandel och sexualbrott (omkring 1 %).

De brott mot enskild person som haft tydligast utveckling sedan undersökningen inleddes är misshandel och bedrägerier. Andelen utsatta för misshandel har minskat under perioden 2005–2014, från 2,7 till 2,1 procent. För bedrägeri har det däremot skett en ökning från 2,4 till 3,1 procent under perioden 2007–2014. När det gäller egendomsbrott mot hushåll är det främst bilstöld och stöld ur och från fordon som uppvisar en trend; andelen utsatta har minskat påtagligt under perioden 2006–2014 (0,9–0,2 % respektive 5,0–2,6 %).

Mer än hälften av brotten i undersökningen uppges inte vara anmälda till polisen. Sexualbrott, trakasserier och hot anmäls i minst utsträckning medan bostadsinbrott anmäls i störst utsträckning.

Hur många gånger man utsätts för brott under ett år är mycket ojämnt fördelat i befolkningen. Medan majoriteten av dem som blivit utsatta för brott uppger att det skedde vid ett enstaka tillfälle, rapporterar en liten del av befolkningen hög upprepad utsatthet. När det gäller utsatthet för brott mot enskild person var det drygt 1 procent av befolkningen som utsattes för över hälften av händelserna under 2014.

Utsattheten är ojämnt fördelad sett till andel utsatta personer i olika grupper i befolkningen. Den mest utsatta gruppen är unga kvinnor (16–24 år) där utsatthet för brott mot enskild person är nästan dubbelt så hög som hos den övriga befolkningen. Unga män är däremot den grupp som har högst utsatthet för misshandel (4,8 %) och att utsatthet för trakasserier är vanligast bland ensamstående med barn (9,4 %).

När män utsätts för brott som hot och misshandel är gärningspersonen oftast en okänd person och brottet sker ofta på allmän plats. När kvinnor utsätts för samma typ av brott är gärningspersonen oftare en bekant eller en närstående, och brottsplatsen är oftare hemmet eller arbetsplatsen. Att den utsatta och/eller gärningspersonen varit påverkade av alkohol eller droger vid hot eller misshandel är betydligt vanligare i fall där män varit utsatta än då kvinnor varit det.

Brott mot enskild person 

Under 2014 utsattes 2,1 procent (cirka 154 000 personer) för misshandel. Det är en minskning både jämfört med 2013 (2,3 procent utsatta) och med den första mätningen som avsåg 2005, (2,7 procent utsatta). Den grupp där utsattheten minskat mest, är unga män i åldern 16–24 år. Där utsattes 4,8 procent för misshandel under 2014, en kraftig minskning jämfört med 2005 (11,0 procent utsatta).

– Sedan mätningarna startade 2005, ser vi en svagt nedåtgående trend när det gäller utsatthet för misshandel totalt sett. Men samtidigt som utsattheten minskat bland männen har den legat relativt oförändrad bland kvinnorna, säger Åsa Irlander Strid, utredare på Brå.

Utsatthet för bedrägeri minskar

Mellan 2007 och 2013 har andelen personer i befolkningen som utsatts för bedrägeri ökat från 2,4 till 3,5 procent. Under 2014 sjönk däremot utsattheten till 3,1 procent, vilket motsvarar cirka 230 000 personer.

– Normalt sett är det en något större andel män än kvinnor som utsätts för bedrägeri, och i den senaste mätningen har andelen utsatta män minskat något. Det bidrar förstås till att den totala utsattheten sjunker. Det handlar ofta om att man blir lurad via internet och det vanligaste är att man lurad på en mindre summa pengar, det kan handla om upp till några tusenlappar, säger Thomas Hvitfeldt, utredare på Brå.

Svårtolkad trend vid utsatthet för sexualbrott

Det är 1,0 procent (cirka 76 000 personer) som uppger att de utsattes för sexualbrott under 2014. Det är en minskning jämfört med 2013 (1,3 procent utsatta). Under perioden 2005–2011 låg sexualbrotten på en relativt stabil nivå (0,7–0,9 procent), men de senaste två årens resultat visar alltså på en högre nivå. Nedgången i den senaste mätningen gör dock trenden svårtolkad. Det är viktigt att notera att sexualbrott innefattar ett brett spektrum av brott – allt från lindrigare händelser, som blottning, till mycket allvarliga händelser, som våldtäkt.

Om Nationella trygghetsundersökningen (NTU)

NTU bygger på intervjuer med cirka 12 000 personer i åldrarna 16–79 år och genomförs årligen av Brå sedan 2006. I år presenteras alltså NTU för tionde gången i rad. Undersökningen mäter allmänhetens otrygghet och oro för brott, utsatthet för brott samt förtroende för och erfarenheter av rättsväsendet. Resultaten från undersökningen som helhet publiceras i januari 2016.

Den aktuella delrapporten, kapitlet om utsatthet för brott finns att ladda ner

Svensson/Brå

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements