Kameraövervakning gav ingen effekt

Sommaren 2012 inledde Polisen ett treårigt försök med kameraövervakning på två populära men våldsdrabbade platser i Stockholm. Syftet var att minska brottsligheten, öka tryggheten och öka brottsuppklaringen.

Det unika med försöket är att kamerabilderna vid vissa tider har övervakats av en särskild kameraoperatör, som i sin tur haft kontakt med poliser på platserna. Brås utvärdering tyder dock inte på att övervakningen haft de effekter som eftersträvades.

Försöket gjordes på Stureplan och Medborgarplatsen, två krogtäta mötesplatser i Stockholms innerstad och samtidigt två av de mest våldsdrabbade platserna i landet. Polisen satte upp sju kameror på Stureplan och nio på Medborgarplatsen. Kamerorna var aktiva nattetid och på helgerna övervakades bilderna dessutom av en särskild kameraoperatör hos polisen för att kunna avstyra och förhindra situationer.

Polisen positiv

Inget av de tidigare projekten med kameraövervakning i Sverige som utvärderats har varit så omfattande och haft samma förutsättningar som detta projekt. Polisen har i stort uppfattat att arbetet med kamerorna fungerat bra och vill gärna att övervakningen ska fortsätta, även om det varit en del problem med tekniken. Med hjälp av kamerorna har man vid flera tillfällen kunnat avbryta potentiella våldssituationer, omhändertagit berusade personer och uppmärksammat annan typ av brottslighet, såsom fickstölder.

Man kan också konstatera att antalet anmälda brott mot person minskade vid både Stureplan och Medborgarplatsen under försöksperioden.  Brås granskning visar dock att minskningen var minst lika stor på andra jämförbara platser i Stockholm. Inte heller har kamerorna haft någon större betydelse för att klara upp och lagföra fler brott på de två platserna. Trots att de allra flesta som tillfrågats var positiva till kameraövervakningen på platserna, har den inte haft någon påverkan på den upplevda tryggheten eller oron för brott.

Det är sannolikt så att många inte har känt till kameraövervakningen – trots att det funnits skyltar på platserna som informerat om detta. Därför har inte upplevelsen av oro eller trygghet förändrats.

Att det inte minskat våldsbrottsligheten är ganska enkelt att förstå. Alkoholrelaterat våld som det handlar om dessa fall uppstår i stunden och är inte planerat. Förekomsten av kameror spelar därför ingen roll- En full person tänker helt enkelt inte på att det finn kameror när han (det handlar om män) hetsar upp sig och tar till våld.

Däremot trodde nog många att övervakningen skulle leda till att fler personer skulle åka fast för våldsbrott, men så har inte varit fallet. Filmerna från kamerorna har inte haft något bevisvärde i de allra flesta fall.

Polisens subjektiva bedömning som är positiv till övervakningen motsägs av verkligheten och visar hur opålitlig enskilda personers uppfattning om brottsbekämpande insatser är. I motsats till vad polisen tror har övervakningen inte haft någon effekt enligt Brå:s rapport.

Aktiv övervakning gav inte mer effekt

Tidigare forskning visar att kamerors avskräckande funktion när det gäller våldsbrottslighet på allmänna platser är begränsad. De positiva resultat av kameraövervakning som finns handlar främst om att det lett till färre stölder av och ur bilar i parkeringshus. Det som var nytt med polisens kameraverksamhet vid Stureplan och Medborgarplatsen var den aktiva övervakningen. Men Brås utvärdering tyder inte på att detta extra moment gjort kameraövervakningen mer effektiv som brottsförebyggande och trygghetsskapande instrument på platser av detta slag.

Det är tänkbart att det skulle förändras med exempelvis fler kameraoperatörer eller bättre kameror. Frågan är dock hur stora resurser detta skulle ta i anspråk och om det är klokt att satsa dessa resurser på ett osäkert utfall. Den forskning som finns rörande våld i sådana miljöer som vid Stureplan och Medborgarplatsen rekommenderar främst brottsförebyggande arbete inriktat på att minska överkonsumtion av alkohol. Kanske är det mest effektiva att se om det i stället går att förstärka den typen av insatser.

Syftet med kamerövervakningen på dessa offentliga platser har alltså inte uppnåtts och den har inte haft någon effekt. Därmed finns det ingen anledning att behålla den. Istället anser Brå att de enda effektiva insatser som kan minska våldet på platser som Stureplan och Medborgarplatsen minskad alkoholkonsumtion, minskat drickande.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements